Criatures 12/06/2017

La ciència de l'aprenentatge

Edgar Gonzàlez
3 min
La ciència de l'aprenentatge - il·lustració

BarcelonaResum de la investigació “Deans for Impact (2015). The Science of Learning”, on es relaciona com aprenen els estudiants i les seves implicacions pràctiques per a l’ensenyament i l’aprenentatge a l’aula.*

Recopilat per Edgar González / Institut Trivium

COM COMPRENEN ELS ESTUDIANTS NOVES IDEES?

PRINCIPIS COGNITIUS

La noves idees s’aprenen per referència a les que ja es coneixen.

Per aprendre, es transfereix informació de la memòria de treball (on es processa conscientment) a la memòria a llarg termini (on es pot emmagatzemar i recuperar més tard). La memòria de treball té una capacitat limitada que es pot veure aclaparada per tasques que són massa exigents cognitivament també per massa informació alhora.

El desenvolupament cognitiu no progressa a través d’una seqüència fixa d’etapes relacionades amb l’edat.

IMPLICACIONS PRÀCTIQUES A L’ AULA

Tenir uns continguts ben estructurats és important per assegurar que els estudiants tinguin el coneixement previ del que necessiten per dominar noves idees.

Utilitzar analogies permet relacionar una idea nova amb les que ja es coneixen, dirigint l’atenció en les similituds essencials entre el coneixement existent i el que cal aprendre.

Es poden utilitzar exemples preparats com un mètode per reduir les càrregues cognitives dels estudiants. Per exemple, una demostració pas a pas de com fer una tasca o resoldre un problema. Es poden eliminar gradualment les orientacions en els següents problemes o projectes per augmentar l’autonomia en la resolució.

En les diferents maneres per transmetre una idea; per exemple, parlar mentre es mostra un gràfic, si s’assegura que els dos tipus d’informació es complementen entre si, es millora l’aprenentatge. Però si les dues fonts d’informació estan dividides —com parlar en veu alta amb el visualitzat d’un text diferent— l’atenció es divideix i l’aprenentatge es veu afectat.

Hi ha un curs de desenvolupament biològicament inevitable, i aquest curs és predictible per edat. Però més que preguntar “està a punt l’estudiant?”, és millor considerar “l’estudiant ha dominat els requisits previs?”.

COM APRENEN I RETENEN ELS ESTUDIANTS NOVA INFORMACIÓ?

PRINCIPIS COGNITIUS

Normalment, la informació es recupera de la memòria tal com va entrar. En general, volem que els estudiants recordin què significa informació i per què és important, per la qual cosa han de pensar en el significat quan es troben davant d’aquesta informació que vol ser recordada.

La pràctica és essencial per aprendre nous fets, però no totes les pràctiques són equivalents i significatives.

IMPLICACIONS PRÀCTIQUES A L’ AULA

Assignar tasques que requereixen explicació (per exemple, contestar preguntes sobre com o per què va passar una cosa) o que requereixen organitzar el material d’una manera significativa, ajudaran a centrar l’atenció dels estudiants en el significat del contingut.

Els continguts practicats durant un temps prolongat poden ajudar els estudiants a recordar-los a llarg termini.

Explicar que intentar recordar alguna cosa fa que la memòria sigui més duradora que altres formes d’estudi. Per això es poden usar petits reptes a classe o autoreptes que es proposin els estudiants.

Es pot alternar la pràctica de diferents tipus de contingut.

COM SOLUCIONEN ELS PROBLEMES ELS ESTUDIANTS?

PRINCIPIS COGNITIUS

La memòria a llarg termini ajuda a resoldre problemes alliberant recursos de la memòria de treball i il·luminant contextos en què es poden aplicar els coneixements i les habilitats existents.

La retroalimentació efectiva és sovint essencial per adquirir nous coneixements i habilitats.

IMPLICACIONS PRÀCTIQUES A L’ AULA

Els continguts han de tenir una seqüència dels fets més obvis a altres de més complexos, on aquests primers estan implícits.

Una bona retroalimentació és:

—Ser específic i clar.

—Estar centrat en la tasca en lloc de l’estudiant.

—Donar explicacions i centrar-se a millorar.

QUÈ MOTIVA ALS ESTUDIANTS A APRENDRE?

PRINCIPIS COGNITIUS

Les creences sobre la intel·ligència són predictors importants del comportament de l’estudiant a l’escola (efecte Pigmalió).

La motivació intrínseca (conseqüència de valors o interès) condueix a millors resultats a llarg termini que la motivació social i extrínseca.

Els estudiants poden identificar el que fan i no saben, però no sempre són capaços de jutjar amb precisió el seu propi aprenentatge i comprensió.

Els estudiants estaran més motivats i reeixits en entorns acadèmics quan creguin que pertanyen i són acceptats en aquests ambients.

IMPLICACIONS PRÀCTIQUES A L’ AULA

Els estudiants estan més motivats si creuen que la intel·ligència i l’habilitat poden ser millorades a través de l’esforç.

Elogiar l’esforç i les estratègies.

Fer que els estudiants siguin els seus propis gestors del seu aprenentatge encoratjant-los a establir metes de millora en lloc d’objectius basats en el rendiment (és a dir, objectius de competència o aprovació).

Els missatges positius, les recompenses i els elogis augmenten la motivació dels alumnes. Utilitzar l’aprenentatge cooperatiu.

Plantejar tasques que permetin als alumnes monitoritzar de manera fiable el seu propi aprenentatge.

* A causa del fet que la comprensió científica està en constant evolució, l’informe original serà revisat periòdicament.

stats