L'apunt docent

Jordi Roca i Font

155, ajuda'ns!

El català cosa de tots

Benvolguda SS de Santamaría,

com a servidor públic en una escola catalana i aprofitant l'article 155 que la fa Presidenta de la Generalitat de la Comunidad Autónoma de Catalunya voldria demanar-li més mà dura per complir algunes lleis aprovades que no es compleixen correctament i que afecten les oportunitats de la joventut catalana. 

Des de fa anys em preocupa molt que es compleixi l'article 3, punt 3 de la Constitución Española que diu:

La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

En aquest sentit li demanaria que fes tot el que està en les seves mans, que és molt, per obligar a complir també l'article 35 de l'Estatuet d'autonomia de Catalunya aprovat pel Parlament que diu:

2. Els alumnes tenen dret a rebre l’ensenyament en català en l’ensenyament no universitari. També tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar l’ensenyament obligatori, sigui quina sigui llur llengua habitual en incorporar-se a l’ensenyament. L’ensenyament del català i el castellà ha de tenir una presència adequada en els plans d’estudis.

He detectat que molts joves són incapaços d'expressar-se correctament en català quan acaben l'escolaritat a Catalunya i aquest fet no passa amb el castellà que és l'altra llengua oficial. Li demano que, aprofitant el seu càrrec, faci el que estigui a les seves mans per evitar aquesta discriminació lingüística permesa per l'administració autonòmica des de fa anys.

Atentament,

Jordi Roca i Font

Mestre de primària