Criatures 27/07/2016

Quins tràmits cal fer quan neix un nadó?

5 min
Visitants Incòmodes Suècia, un referent en el control de les visites

Ja sou un més a la família. Després del naixement d’una criatura, i en plena voràgine per adaptar-se a la nova situació, els nous pares han de dur a terme un seguit de tràmits burocràtics que són imprescindibles però en què és força senzill perdre’s. Amb la finalitat que l’estrès que us generi fer-los sigui el mínim possible, hem preparat un recull que desitgem que us sigui útil. La burocràcia gairebé sempre és complicada i com més informats aneu, millor.

Us els hem exposat per ordre cronològic, el primer que s’ha de fer i el que podeu deixar per a més endavant. Comencem!

 • A l’hospital:

A l’hospital o la clínica us donaran un imprès de color groc on constaran les dades del part (hora del naixement, pes de la criatura, professional que l’ha atès…). Heu d’acabar d’omplir-lo amb les vostres dades.

També us facilitaran una enquesta legal, que haureu d’omplir i portar al Registre Civil quan realitzeu la inscripció al llibre de família. A partir de les 24 h de vida ja podreu iniciar la tramitació de la documentació legal del nadó.

 • Tràmits al CAP:

S’ha d’anar al metge de capçalera amb els papers que us donin a l’hospital o clínica perquè us tramitin la baixa de maternitat. Se'n lliuren dues còpies a la pacient, una és per a l’empresa i l’altra s’ha de presentar (juntament amb la resta de documentació) a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

 • Tràmits al Registre Civil

Cal anar-hi per inscriure la criatura i fer-vos el llibre de família.

Qui ho pot fer?

Si és fill o filla d’una parella casada: ho poden fer el pare, la mare o qualsevol persona major de 18 anys degudament autoritzada.

Si és fill o filla de pares no casats: ho poden fer el pare i la mare junts, fent-hi consignar les dades de tots dos. O bé ho pot fer la mare tota sola, sense consignar-hi les dades del pare.

Què es necessita?

L’informe de maternitat: un document que ha de fer el metge o la llevadora, on figura el lloc, l’hora i les condicions del part (aquest document és el mateix que es necessita per sol·licitar la baixa de maternitat en cas que la mare treballi). Aquest imprès es dóna al mateix hospital on es va produir el part.

La butlleta estadística degudament emplenada (us la lliuraran a l’hospital o clínica).

El llibre de família (te’l donen al mateix Registre Civil).

Quan?

Des de les 24 hores del naixement fins als 8 dies naturals. Extraordinàriament, aquest període es pot ampliar fins als 30 dies naturals.

On?

Al Registre Civil de la població on ha nascut el nen o la nena.

La inscripció també s’ha de consignar en el llibre de família, tant si el pare i la mare són casats com si no ho són.

 • Tràmits a l’Ajuntament

Cal anar-hi per empadronar el nounat.

Es necessita el certificat d’empadronament per adjudicar un pediatra al CAP de la SS on es visqui.

Com s’ha de fer?

Aquest tràmit es realitza d’ofici, a partir de la informació rebuda del Registre Civil, però en alguns casos l’han de fer els pares o tutors legals. Consulteu el vostre ajuntament.

La documentació requerida depèn de cada ajuntament, però el criteri general sol ser: llibre de família i DNI del sol·licitant.

 • Tràmits a la Seguretat Social

Per tal que el vostre fill o filla tingui cobertura sanitària l’heu d’inscriure com a beneficiari de la Seguretat Social al centre d’atenció i informació més proper al vostre domicili o bé en la mutualitat corresponent en el cas que sigueu titulars de Muface, Mugeju o Isfas.

Què fa falta?

Els pares podeu incloure el nadó com a beneficiari del vostre document d’afiliació (cartilla). Per això heu de portar el document d’afiliació de la Seguretat Social o de la mutualitat i el llibre de família (en el cas de pares no casats també es demana el certificat de convivència).

Qui ho pot fer?

La pot sol·licitar el pare o la mare o representant legal. Per fer-ho, juntament amb la sol·licitud, cal portar: volant d’empadronament (properament es podrà consultar en línia el padró dels ajuntaments i no caldrà lliurar aquest document), llibre de família, document d’afiliació on s’hagi inscrit el nadó com a beneficiari.

Es pot fer al CAP (centre d’atenció primària) corresponent, ja que només es fa per internet la reedició de la TSI.

Més informació a la web de CatSalut.

 • Agafar els papers per a les baixes de maternitat i paternitat a la Seguretat Social que després portareu a l’empresa.

Gestionar la baixa de maternitat/paternitat: Tot i que la paperassa es fa un cop hagi nascut la criatura estaria bé tenir clar si la mare farà la baixa sencera o si en cedirà al pare una part. També es pot plantejar si algú dels dos farà reducció de jornada o bé excedència i finalment si es faran les hores de lactància. Sobre el tema de la baixa, normalment es parla abans amb l’empresa per arribar a una entesa.

Baixa mare: 16 setmanes (tothom).

Baixa pare: 13 dies (en funció de l’empresa) + 3 dies del part (tothom).

Aquesta prestació l’assumeix l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i representa el 100% del salari.

El període de descans és de 16 setmanes ininterrompudes; en el cas de part múltiple s’incrementa en dues setmanes per fill, a partir del segon. Les 6 primeres setmanes són obligatòries per a la mare, la resta es poden compartir amb el pare o també renunciar-hi.

Recomanació: si podeu demaneu hora abans d’anar-hi, així us estalviareu fer cues i us tindran les coses molt més preparades.

 1. Porteu els papers de la baixa a l’empresa i demaneu que us els firmin. Després els heu de tornar a portar a la Seguretat Social.

Quina documentació s’ha d’aportar?

Per tramitar la baixa per maternitat es necessita: informe de maternitat (te’l dóna el metge de capçalera), document acreditatiu personal (DNI, NIE, etc.), llibre de família, si treballeu per compte d’altri, necessiteu el certificat de l’empresa. Accés al tràmit: sol·licitud de la prestació per maternitat.

 • Tràmits de les ajudes econòmiques

Ajut de 100 euros per a dones treballadores que dóna l’Estat.

Recomanació: podeu fer el tràmit de l’ajut per telèfon. Us serà més còmode i no trigaran gaire a pagar-vos-ho. És important tenir a mà totes les dades que us demanaran.

Tel. 901 200 345 (són els models 140 i 141). Us caldrà tenir preparades les següents dades: NIF, núm. de compte bancari, núm. d’afiliació a la Seguretat Social o mútua, import de la casella 698 de la declaració de la renda de l’any anterior i algunes dades del Registre Civil que hi ha en el llibre de família.

Ajut per part, adopció o acolliment múltiple

Aquest ajut econòmic dóna suport a les famílies en les quals s’ha produït un part, una adopció o un acolliment múltiple. Està sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar. Més informació.

Ajuts a famílies amb infants

Es tracta d’una línia de suport a les famílies consistent en una prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec menor de 3 anys o per fills menors de 6 anys en el cas de les famílies nombroses o monoparentals.

L’ajuda de la Generalitat és una ajuda directa, per tant és independent si treballes o no, te la donen els primers tres anys del nen (després hi ha una ajuda complementària fins als 6 anys, si després tens un segon fill). Aquesta ajuda de la Generalitat el primer any la cobraràs a la part proporcional del mes que neixi el fill.

Ajuts per adopció internacional

Són ajuts per a famílies que adoptin un o diversos infants procedents d’un altre país. L’ajut és de 2.346 € per família, independentment del nombre d’infants adoptats simultàniament. Més informació.

Informar-se de les ajudes de cada comunitat autònoma.

Altres recomanacions:

Tingueu preparades algunes fotocòpies dels dos DNI perquè hi ha llocs que les necessiten i una vegada tingueu el llibre de familia també feu-ne diverses còpies.

Ànims, que costa menys del que sembla!

Font: gencat.cat

stats