Canvia el xip

Jordi Sasot

Funcions executives

A l’hora d’organitzar i actuar són molt importants unes habilitats anomenades funcions executives. I què són? Doncs són processos cognitius que permeten, als nens, associar idees, accions i moviments per dur a terme tasques complexes. Sense elles no podríem assolir aquelles metes què ens hem proposat ni complir els plans què hem creat.

Hi ha nens que presenten algun tipus de problema o mancança amb una o més d’una d’aquestes funcions executives. Tot seguit esmentarem quines hi ha i les repercussions que poden tenir en el cas què hi hagi algun dèficit en alguna d’elles.

  • El pensament flexible permet al nen adaptar-se a allò inesperat. En nens amb pensament rígid es veu com tenen dificultats quan hi ha algun canvi en les rutines o circumstàncies. En aquest sentit, sentiran frustració quan se’ls hi demana pensar aquella situació des d’una perspectiva diferent.
  • La memòria de treball ajuda a mantenir la informació clau en la ment dels nens. Els nens amb problemes en aquest tipus de memòria els hi costa recordar informació com les direccions o altres dades i dates, encara que les hagin apuntat una o diverses vegades.
  • L’autocontrol serveix perquè els nens avaluïn quin impacte tenen les seves accions en la seva vida quotidiana. Aquells nens amb dificultats d’autocontrol poden presentar, per exemple, problemes en el rendiment acadèmic o càstigs pel seu comportament negatiu.
  • La planificació i la priorització ajuden als nens a decidir quin objectiu proposar-se i quin pla seguir per assolir-ho. Quan hi ha mancances en aquestes àrees els nens no poden diferenciar quines parts són més importants, quan i on centrar els seus esforços per assolir els seus propòsits.
  • La iniciació en la tasca implica que els nens saben com posar-se mans a la feina i començar aquelles activitats que són necessàries per complir amb l’objectiu proposat. Els nens que no saben per on començar poden patir bloquejos i frustracions ja que es senten perduts davant el inici d’una tasca.
  • L’organització permet als nens mantenir la trajectòria a seguir per assolir l’objectiu proposat tant a nivell físic com a nivell mental. Aquells que tenen mancances en aquesta habilitat poden, fàcilment, desorientar-se o perdre el camí a seguir per aconseguir assolir l’objectiu. De la mateixa manera, també poden perdre objectes.

A més, podem parlar d'altres variables que estan molt relacionades amb les funcions executives que acabem d'esmentar.

  • El control del impuls és l’habilitat que ajudarà als nens a pensar abans d’actuar, és a dir, a reflexionar. Aquells que no saben controlar els seus impulsos poden realitzar actes inapropiats i són més propensos a fer conductes de risc, és a dir, són més temeraris ja que no pensen en les conseqüències que poden tenir els seus actes o conductes.
  • El control emocional serveix per mantenir els sentiments sota control. Els nens amb poc control de les seves emocions reaccionen de forma inesperada i exagerada. A més, poden tenir dificultats per afrontar les crítiques i sobreposar-se a les circumstàncies quan una cosa el hi va malament.

 

I què podem fer si veiem com el meu fill o la meva filla té algun tipus de dificultat o mancança relacionada amb les seves funcions executives? Senzillament, com amb qualsevol altra habilitat, un cop identificades les mancances podem acudir a un professional que ens orienti. Es podrà treballar, per exemple, enfortint aquestes habilitats amb noves estratègies que es poden utilitzar tant a casa com a l’escola o amb els amics. D’aquesta manera els nens aprendran noves formes de gestionar i solucionar els problemes que s’aniran trobant en el seu dia a dia.