Canvia el xip

Jordi Sasot

Encopresis

Zoom

No és poc habitual que als centres de salut mental es realitzin consultes relatives a nens i nenes als que se'ls hi escapa la caca abans d'anar al vàter. Es coneix com a «Encopresis» l'excreció voluntària o involuntària de femta a llocs inapropiats com per exemple a la roba interior. Aquesta excreció no és puntual sinó que passa amb una relativa freqüència i en nens amb edats superiors als 4 anys.

El primer que s'ha de realitzar en aquests casos és descartar qualsevol anomalia orgànica, és a dir, descartar una possible explicació biològica d'aquesta pauta de defecació, com per exemple les que poden ser causades per algunes malalties metabòliques.

Si no hi ha causa orgànica que pugui justificar aquesta pauta de defecació, caldrà llavors observar variables psicològiques. En aquest cas observarem els hàbits de defecació del nen o nena, amb quina freqüència va al vàter, si hi ha o no retenció de la femta (restrenyiment), si hi ha o no possibles fòbies a l'hora d'anar al vàter, deficiències en l'entrenament d'hàbits regulars de defecació, la reacció dels pares quan al nen se li escapa la caca, etc. També és important en aquest moment, realitzar una valoració del nen i la família, observar, per tant, els aspectes psicofamiliars que poden estar influint en el possible trastorn i valorar, també, si hi ha o hi ha hagut alteracions emocionals o afectives.

Un cop detectats els factors que amb més probabilitat estan intervenint en l'escapament de la caca, a través d'un estudi diagnòstic, caldrà dissenyar una intervenció dirigida a canviar-los. En aquest sentit, dos eixos seran molt importants: si hi ha o no restrenyiment i si hi ha hagut o no algun període de continència d'almenys un any en el qual no hi hagi hagut escapament de la femta. Aquests dos eixos orientaran el disseny de la intervenció cap a procediments més mèdics (dirigits per un psiquiatre) o cap a procediments més psicològics (dirigits per un psicòleg), tot i que la coordinació d'ambdues orientacions es fa necessària en la majoria dels casos.

Dr. Jordi Sasot LlevadotPsiquiatra Infanto Juvenil

Cristian Toribio AmaroPsicòleg Clínic Infanto Juvenil

www.centreguia.cat