Canvia el xip

Jordi Sasot

Cal conèixer el TANV

Dins els trastorns de l'aprenentatge cal conèixer un trastorn poc conegut a dia d'avui. El Trastorn de l'Aprenentatge No-Verbal (TANV). En els primers cursos d'Educació Primària, els nens amb aquest trastorn, presenten un conjunt d'alteracions responsables d'un baix rendiment escolar.

1. Tenen dificultats en la integració visioespaial, és a dir, dificultats per reconèixer lletres i números. Així com també poca memòria visual. Habitualment poden mostrar gran atenció pels petits detalls, i obviant el conjunt global.

2. Solen presentar un cert retard en l'adquisició de les habilitats psicomotrius.

3. Presenten dificultats en les habilitats organitzatives. És a dir, poden presentar dificultats a l'hora de generar hipòtesis, al planificar, a l'organitzar i al generalitzar solucions.

4. Són nens que es desorienten amb facilitat i presenten dificultats per entendre els conceptes de temps.

5. Presenten dificultats en l'ús i en la comprensió de la comunicació no-verbal com, per exemple, les expressions facials. I també dificultats en la comprensió dels aspectes pragmàtics del llenguatge com serien les ironies i el llenguatge amb doble sentit. En conseqüència volen interactuar però no saben com fer-ho.

6. Mostren dificultats en la comprensió de les emocions.

7. Són nens que també tenen dificultats per adaptar-se als canvis en la seva rutina diària.