A.F.

Coeducar a les escoles

El Govern crea el Premi Coeduquem a les Escoles 

Es guardonaran els millors projectes coeducatius per visibilitzar exemples de bones pràctiques / GETTY Zoom

L’Institut Català de les Dones (ICD), del departament de la Presidència, amb la col·laboració del departament d’Educació, convocarà anualment el Premi Coeduquem a les Escoles  - Lorena Pérez Garcia amb l’objectiu de reconèixer la feina dels centres educatius en les etapes infantil, primària i secundària perquè infants i joves prenguin consciència dels elements que generen desigualtats per raó de gènere i esdevinguin agents de transformació.

A través d’aquest nou premi, del qual ara s’han publicat les bases, l’ICD guardonarà i donarà visibilitat a les bones pràctiques coeducatives i de transmissió dels valors i models d’igualtat de gènere, d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats de totes les persones a les escoles d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria de Catalunya.

El premi donarà visibilitat a les bones pràctiques coeducatives i de transmissió dels valors i models d’igualtat de gènere

 

La presidenta de l’ICD, Laura Martínez, subratlla que “és de gran importància estratègica promoure i reconèixer la feina del sector educatiu com a agent socialitzador i motor de canvi de les estructures patriarcals. És a les llars d’infants, escoles i instituts que podem accelerar els canvis que calen per avançar més ràpidament en la igualtat efectiva de dones i homes i aconseguir així l’erradicació de les violències masclistes”.

El Premi Coeduquem a les Escoles - Lorena Pérez Garcia s’adreça als centres educatius d’educació infantil, de primària i de secundària ubicats en territori català. El jurat podrà proposar diversos projectes finalistes entre els quals triarà el projecte guanyador. Tant el projecte guanyador com d’altres de destacats es visibilitzaran a través dels mitjans de comunicació propis de l’ICD com a exemples de bones pràctiques. 

Hi podran optar projectes de les escoles d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria de Catalunya

La primera convocatòria i la quantitat de la subvenció del premi està previst que es publiqui l’any 2021. L’objectiu és que els centres educatius disposin de temps per poder conèixer els requisits i preparar les seves candidatures. Pel que fa a la subvenció, es preveu que l’import sigui destinat a potenciar la coeducació al centre.

Criteris

Els criteris per avaluar els projectes i actuacions són els següents:

  1. Inclusió de la perspectiva de gènere en el projecte educatiu del centre, en les programacions i en l'assignació d'espais i responsabilitats.
  2. Nivell de formació dels docents i personal educatiu del centre i compromís del claustre amb l'equitat de gènere.
  3. Impuls de les persones referents de coeducació com a motor de canvi i el seu paper actiu en les activitats de l'escola i la comunitat educativa.
  4. Activitats de formació i sensibilització per a la igualtat efectiva de dones i homes i de prevenció de les violències masclistes adreçades a tota la comunitat educativa: formació en coeducació, en desconstrucció del sexisme, entre d'altres.
  5. Impuls de les comissions mixtes per a la coeducació entre docents, famílies i alumnat.
  6. Planificació i implementació de les activitats i els jocs sense discriminació per sexe.
  7. Avaluació contínua de la inclusió de la perspectiva de gènere en totes les tasques educatives.
  8. Participació en projectes externs d'igualtat de gènere i d'abordatge de les violències masclistes.
  9. Disposició de recursos pedagògics diversos d'ús i de consulta, i material variat de consulta sobre gènere per a l'alumnat i el personal docent.

Què és la coeducació?

La coeducació promou una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts  amb perspectiva de gènere. Coeducar significa superar les relacions de poder que supediten un sexe a l’altre, incorporar en igualtat de condicions les realitats i la història de les dones i dels homes per poder actuar en igualtat, i reconèixer alhora les diferències pròpies de cada gènere.

L’escola coeducativa treballa per superar el sexisme i l’androcentrisme tot adoptant mecanismes per a un enfocament equitatiu dels continguts, dels mètodes, del llenguatge, de les relacions, de l’organització i de tota la dinàmica generada en la pràctica educativa.