Criatures 12/02/2021

La implicació familiar, clau per a l’èxit educatiu

La participació de mares i pares en l’educació -no només a casa sinó també a l’escola- es tradueix en beneficis per als fills des de la infància fins a la vida adulta

ARA
3 min
La implicació familiar, clau  per a l’èxit educatiu

La recerca demostra que la implicació familiar en l’aprenentatge dels infants està fortament associada amb el seu desenvolupament socioemocional i l’èxit acadèmic. L’OCDE, en un estudi comparat de l’eficàcia dels sistemes educatius descrit en els informes PISA, introdueix la participació dels pares com un indicador clau d’aquesta eficàcia. De fet, hi ha altres estudis, com ara Harvard Family Research Project, que reforcen aquest punt de vista i aporten resultats concloents en relació a la millora del rendiment i del comportament dels alumnes: taxes d’assistència més altes, menys problemes de disciplina a les aules i augment del rendiment acadèmic.

L’informe La participació de les famílies en l’educació escolar, publicat pel Consell Escolar de l’Estat, assenyala que les normes i les mesures formals de participació no són suficients perquè els pares s’impliquin en l’escola i, per tant, recomana als centres i als pares promoure mecanismes per a la participació d’aquests darrers en l’educació i per afavorir la comunicació amb les escoles. Per la seva banda, la Fundació Jaume Bofill ha analitzat en profunditat l’impacte de la implicació de mares i pares en l’educació dels fills en el marc del projecte Què funciona en l’educació? Segons aquesta entitat, algunes de les iniciatives que més bé funcionen en l’acompanyament familiar a l’escolaritat són: comunicar-se amb els fills sobre qüestions escolars, crear ambients i rutines per afavorir l’estudi, ajudar els fills a aprendre a llegir o projectar expectatives positives sobre l’escola. També assenyalen que els programes de formació breus i focalitzats en donar eines concretes perquè els pares puguin acompanyar els fills són efectius.

UN BON ACOMPANYAMENT

En aquest punt de vista es fonamenta la personalització, l’acompanyament a cada alumne, l’atenció de les seves necessitats específiques d’aprenentatge, la potenciació del seu caràcter, en definitiva, tractar cada nen i cada nena com es fa a casa, com a una persona única. En aquest sentit, la Institució Familiar d’Educació, que compta amb escoles a Catalunya i les Balears -La Farga (Sant Cugat del Vallès), La Vall (Bellaterra), Airina (Terrassa), Les Alzines (Girona), Institució Tarragona, Institució Igualada, Institució Lleida, Institució Mallorca- i que ofereix un nou cicle formatiu de grau superior en educació infantil en modalitat dual, es defineix com una escola de famílies : pares i mares són els principals educadors dels fills i l’escola hi col·labora aportant-hi professionalitat.

D’aquí sorgeix la tutoria personal, que en aquestes escoles és un dels eixos del projecte educatiu. El tutor o la tutora parla regularment amb cada alumne i amb la seva família per conèixer l’alumne, orientar-lo, proposar-li uns objectius de millora i seguir-ne l’evolució, tant pel que fa al procés d’aprenentatge i al rendiment acadèmic, com en la relació amb germans, companys i amics o amb el seu creixement en les competències personals. A més, en el diàleg simultani dels pares amb el tutor acordaran la manera de progressar en tots aquests aspectes, converses que proporcionen també un canal per a la participació en la vida de l’escola.

El tutor o la tutora parla regularment amb cada alumne i amb la seva família

Les escoles de la Institució Familiar ofereixen cursos i programes d’orientació familiar que s’adapten a les necessitats de les famílies segons les edats dels fills. Els cursos, en grups reduïts, treballen a partir de casos reals per facilitar la participació i que tot el grup s’enriqueixi amb les experiències d’altres famílies; cursos que es complementen amb altres ofertes formatives de temàtiques específiques, com els webinars d’educació o cicles de conferències en línia obertes a qualsevol família.

Esther Latre, directora de l’escola Les Alzines, destaca el paper imprescindible que tenen també les trobades informals: “Són importants les reunions trimestrals, on la tutora transmet als pares les característiques específiques de l’etapa i del grup i la millor manera d’abordar-les des de la família. Però ho són també altres trobades més lúdiques que faciliten la implicació amb l’escola”. A més, aquests centres han desenvolupat el programa Personal & Family Project per a l’educació integral dels alumnes, que es du a terme a l’escola (a través de la tutoria grupal i la tutoria amb l’alumne i la família), però que lidera cada família. L’objectiu és ajudar els alumnes a créixer en un lideratge ètic per arribar a ser persones íntegres i solidàries i professionals competents. L’eix del projecte és el creixement personal en la solidaritat i l’estima als altres, un camí per ser feliç i contribuir a fer un món millor.

stats