Trivium

Trivium

Mindfulness a les aules

Per: Marta Reinoso

El mindfulness (o atenció plena) és una tècnica molt estesa avui en dia. Procedent de la meditació budista, actualment es desenvolupa des d’un enfocament laic i es recolza en la psicologia i la investigació neurocientífica. En un article recentment publicat en una revista científica s’aporten dades sobre la seva inclusió a l’aula, tot avaluant els efectes immediats i a llarg termini d’un programa de prevenció i reducció de l’estrès per a nens i nenes (mindfulkids).

És per això que el grup d’investigació va fer el seguiment d’un total de 199 infants (110 nenes i 89 nens) amb edats compreses entre els 8 i 12 anys i pertanyents a tres centres públics d’Amsterdam (Holanda). La meitat dels alumnes participants van ser assignats aleatòriament al grup d’intervenció (experimental) i l’altra meitat, al grup de comparació (control en llista d’espera). El programa, de sis setmanes de duració (a raó de dues sessions de 30 minuts per setmana), combinava exercicis de respiració conscient, exploració corporal i regulació emocional, i posava especial èmfasi a prestar atenció a l’experiència del moment present (aquí i ara) amb interès, curiositat i acceptació. El/la professor/a responsable de la classe participava en l’entrenament i adquiria el compromís de dedicar cinc minuts diaris a la pràctica del mindfulness amb els seus alumnes. Després de cada sessió, els participants rebien un resum amb exemples i suggeriments per a la pràctica voluntària a casa.

Per valorar el desenvolupament de la intervenció, els infants van contestar diferents qüestionaris referits a la percepció d’estrès (pensaments rumiatius, sentit de coherència) i a la salut mental (consciència de les pròpies emocions, benestar i felicitat). També els pares/mares van aportar dades sobre els problemes de salut mental dels seus fills/es (trastorns de conducta, estat d’ànim i ansietat), i el professorat informà sobre el clima social a l’aula. Es realitzaren un total de quatre avaluacions: basal (set setmanes abans de l’inici del programa), pretest (una setmana abans de l’inici del programa), post-test (una setmana després de l’aplicació del programa) i seguiment (set setmanes després del post-test).

Els resultats obtinguts demostren que un breu entrenament en mindfulness millora els nivells d’estrès i la salut mental dels estudiants. Immediatament després de finalitzar el programa (posttractament) l’efecte és significatiu, encara que moderat, i augmenta al llarg de les següents setmanes (seguiment). Sembla, per tant, que el millor resultat s’aconsegueix en el moment en què els infants integren la pràctica de l’atenció plena en les seves vides, desenvolupant habilitats i competències efectives per al maneig de les situacions estressants. Així mateix, l’efecte limitat s’explica, segons els autors de l’estudi, pel fet que els participants en programes de prevenció primària presenten en la seva gran majoria nivells normatius de funcionament.

El programa també mostra efectes diferencials en funció dels nivells de rumiació. En concret, s’observa que aquells infants que prèviament informen de més pensaments rumiatius, posteriorment presenten nivells més elevats de consciència corporal i d’atenció a les emocions dels altres, i una menor anàlisi de les pròpies emocions. Per contra, aquells infants amb menor rumiació inicial mostren un increment de la consciència corporal i de l’atenció a les emocions dels altres, així com una disminució dels nivells d’ira i agressivitat després de la intervenció. Aquest resultat és coherent amb els objectius de la tècnica, la qual pretén educar per ser conscient de les emocions, sensacions físiques i pensaments que tenen lloc en el moment present, sense quedar-hi pres. La intervenció també té efectes positius sobre el clima social escolar, d’acord amb la informació proporcionada pels professors. No s’observen efectes diferencials en funció del sexe o l’edat dels participants.

Per mitjà d’aquest estudi es posa en relleu la importància i la utilitat d’incloure programes d’entrenament de l’atenció en el context escolar. Alumnes i professors poden beneficiar-se d’aquestes tècniques, les quals contribueixen a donar resposta a l’actual necessitat de calma, focalització i concentració dins les aules.

Article de referènciaVan de Weijer-Bergsma, E., George Langenberg, G., Brandsma, R., Oort, F. J. i Bögels, S. M. (2014). “The effectiveness of a school-based mindfulness training as a program to prevent stress in elementary school children”. Mindfulness, 5(3), 238-248.