Som la llet

Alba Padró i Arocas

Pla de part

-

Us deixo el meu pla de part, el pas que em va permetre gaudir del part que volia l'hospital. Si serveix com a font d'inspiració, aquí el teniu el podeu adaptar i fer vostre perquè el primer pas per una bona lactància és un bon part.

ESCRIT DIRIGIT:

AlDr.XXXi el seu equip.

A la Direcció dexxxxxx.

A l'equip de pediatria i neonatologia dexxxx.

Jo Alba PadróArocas, de 28 anys d'edat, veïna de Barcelona, província de Barcelona, amb domicili al carrerxxxxx númeroxxx, pisxxxx, telèfon93xxxxxx, amb DNI númeroxxxxi afiliada a la Seguretat Social amb el número xxxxxxi número de mútua deDKVxxxxx. I sent atesa en aquesta clínica pelDr.xxxxx.

EXPOSA

I. Que he arribat al final del meu embaràs en bon estat de salut sense que s'hagi detectat durant el curs de la gestació cap anomalia.

II. Que segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), tota dona té el dret fonamental a rebre una atenció prenatal adequada i a tenir un paper central en tots els aspectes d'aquesta atenció, fins i tot participar en la planificació, realització i avaluació de l'atenció, i que els factors socials, emocionals i psicològics són decisius en la comprensió i instrumentació d'una atenció prenatal apropiada; vegeu document 2 adjunt.

III. Que l'OMS fa les següents recomanacions respecte al part:

1. Tota la comunitat ha de ser informada sobre els diversos procediments que constitueixen l'atenció del part, per tal que cada dona pugui triar el tipus d'atenció que prefereixi.

2. No existeix justificació a cap regió geogràfica perquè més d'un 10 al15%siguin per cesària.

3. No existeixen proves que la vigilància electrònica del fetus durant el treball de part normal tingui efectes positius en el resultat de l'embaràs.

4. No està indicat l'afaitat de la regió púbica ni els ènemes preparat.

5. Les embarassades no han de sercol·locadesen posició de litotomia durant el treball de part ni el part. Les hi ha d'animar a caminar durant el treball de part i cada dona ha de decidir lliurement la posició que vol assumir durant el part.

6. No es justifica l'ús rutinari de l'episiotomia.

7. No han induir els parts per conveniència. La inducció del part s'ha de limitar a determinades indicacions mèdiques. Cap regió geogràfica ha de tenir un índex de treballs de part induïts major al10%.

8. S'ha d'evitar durant el part l'administració per rutina de fàrmacs analgèsics o anestèsics que no es requereixin específicament per corregir o evitar una complicació en el part.

9. No es justifica científicament la ruptura artificial de membranes per rutina.

10. El nounat sa ha de romandre amb la mare quan així ho permeti l'estat de tots dos. Cap procediment d'observació del nounat justifica la separació de la mare.

11. S'ha de fomentar l'inici immediat de l'alletament, inclusivament abans que la mare surti de la sala de parts.

12. Cal identificar les unitats d'atenció obstètriques que no accepten cegament tota tecnologia i que respecten els aspectes emocionals, psicològics i socials del naixement.

I per tant:

Manifesto

Que estant en l'actualitat embarassada i essent la data calculada de la meva part el proper 4 de gener de 2005, vull donar a llum en aquest centre i:

Que DESITJO QUE RESPECTEU LES ANTERIORS RECOMANACIONS DURANT EL MEU PART i Vull deixar constància expressa de les següents CONDICIONS sota les que desitjo que es desenvolupi, sense que m'obligui o pressioni per sotmetre’m pràctiques rutinàries expliquéssiu a aquestes, i es em consulti en qualsevol cas abans de prendre decisions que afectin a la meva salut i ala de la meva futura filla, si no concorren en ell circumstàncies patològiques que excepcionalment fessin impossible el compliment d'alguna d'aquestes condicions:

1. Vull que NO em consideri una malalta. El part és un procés fisiològic, natural, involuntari i no patològic.

2. Vull que es respecti l'expressió espontània i lliure de la natura en mi, sense interferir - innecessàriament o per rutina o per protocol establert - en la fisiologia femenina ni en la intimitat necessària per al seu bon discórrer.

3. Vull que NO em practiqui o s'utilitzi, sense el meu consentiment exprés:

a) Sondatge vesical ni ènema.

b) Rasurat de pubis.

c) Analgèsia alguna.

d) Anestèsia alguna.

e) Episiotomia alguna.

f) Ni cap tipus d'inducció ni estimulació al part: gel deprostaglandines, oxitocina sintètica (Cytotec,pitocín,syntocinon,etc.)

g) Ni a què es realitzi ruptura artificial de membranes, maniobra deHamilton,aminorexiso qualsevol altra.

h) Utilització depovidonaiodada (Betadine. ..) com a desinfectant ni a mi ni a la meva filla.

4. Vull que es faciliti la meva participació activa com a protagonista de la meva part, mitjançant:

a) El respecte a ladeambulaciói a les posicions que triï per parir al llarg de tot el procés del part: preparat, dilatació, pauses, expulsió i post part, buscant alternatives al poltre obstètric.

b) Desitjo prendre aliments o begudes de fàcil digestió durant el part. Per assegurar la hidratació via oral i no per mitjà de sèrum.

c) Acceptaré lacol·locaciód'una via a l'avantbraç, tancada i sense perfusió.

d) El respecte al temps que necessiti per parir, incloses totes les pauses espontànies, i no es em practiqui, innecessàriament o per rutina o per protocol establert, cap acte tendent a accelerar o retardar el part, tal com el degoteig d'oxitocina, la ruptura de membranes, la introducció d'instruments o mans en la meva vagina, la tracció del cordó durant el part amb la placenta encara adherida

5. Vull que es propiciï un ambient adequat durant el part mitjançant:

a) La utilització d'una habitació silenciosa, amb poques persones, acollidora, ambil·luminaciótènue.

b)Una assistència al part respectuosa, íntima i serena.

c) El control extern, no invasiu, durant el part de l'estat i de la freqüència cardíaca de la meva filla.

d) La no realització d'exploracions internes ni innecessàries. Acceptaré un tacte vaginal a l'arribada a l'hospital i un cada 4 hores, tal com recomana l'OMS.

6. Vull que es dulcifiqui el naixement de la meva filla, mitjançant:

a)L'estaren els meus braços o sobre del meu pit immediatament després de néixer.

b) Que NO se li talli el cordó umbilical fins després que aquest hagi deixat completament de bategar i un cop escorreguda la sang residual en el cordó cap al seu extrem fetal. Només llavors es practicarà una bona lligadura de l'extrem placentari del cordó i una altra igual del seu extrem fetal; tallant a continuació i deixant així tots dos extrems ben lligats.

c) Que NO se li practiquin manipulacions innecessàries tendents a estimular l'inici de la respiració, com ara l'aspiració de mucositats i altres.

d) Demano que les revisions i la primera pesada se'm permeti-la posposar i que i pugui assistir el meu acompanyant. La vacuna de vitaminaki altres tècniques es realitzin amb la nena sobre meu.

e) Que NO se separi a la nena del meu durant les 2 hores posteriors al seu naixement.

7. Vull estar acompanyada per les persones que desitgi, especialment pel pare de la meva filla, durant elprepart, el part i el període posterior a aquest.

8. Durant el temps que duri la meva estada amb la meva filla al centre, vull que:

a) Poder donar el pit al nadó des del primer moment de la seva vida sense horaris ni restriccions.

b) Que la meva filla pugui romandre permanentment en contacte amb el meu cos sense horaris ni restriccions.

c) No es separi a la meva filla del meu costat per cap manipulació: neteja, rentat, examen, prova ... Sense el meu consentiment exprés.

d) No es practiqui al bebè cap prova invasiva, diagnòstica o terapèutica, sense el meu consentiment exprés.

e) No escol·loquia la boca del nadó cap xumet.

f) No s'administri al nadó aliment ni biberó, sense el meu consentiment exprés.

CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS

1. En el cas que la meva filla fos prematura, vull que:

a) La meva filla romangui al meu costat, si no presenta una patologia associada que fes això impossible.

La manera de romandre al meu costat, serà en contacte seva pell amb la meva, metodologia mare cangur, vegeu document 10 adjunt, tot el temps dia i nit, protegit el nadó per una gorra, altres peces i "una bandolera" subjecta al meu que permeti aquest contacte, estant ambdues en una habitació sobreescalfada i podent alletar lliurement el nadó d'acord amb les seves necessitats.

b) Si a la meva filla li cal una incubadora i no estigués en una situació d'emergència clínica, es em permeti estar el màxim temps possible amb ella per alternar la incubadora amb el contacte descrita anteriorment, fins a abandonar progressiva i gradualment la incubadora.

c) Que es em permeti alletar-la sense restriccions ni horaris.

d) Es compleixin totes les condicions anteriors si no sorgís una patologia associada que fes impossible el compliment d'alguna d'elles, tal incompliment mai serà per rutina o per protocol establert o de manera innecessari.

2. En el cas que no hagués cap altra alternativa possible i sorgís la necessitat imperiosa de practicar-me una cesària, mai per rutina o per protocol establert o innecessàriament, vull que:

a) Se'm practiqui una anestèsia que no afecti a l'estat d'alerta ni a la conducta de la meva filla i que alhora em permeti viure el naixement de manera conscient.

b) El meu maritm'acompanyi al quiròfan, per poder comunicar-nos i gaudir tots dos amb el naixement de la nostra filla, des del primer moment del naixement i sense interrupcions.

c) La nena escol·loquisobre del meu pit des del primer moment del naixement per permetre-, mentre s'acaba la cesària, adaptar-se a aquest món exterior i a continuació començar així la lactància.

d) No es separi a la meva filla de mi, en cap moment, i m'acompanyi en la tornada a la meva habitació.

e) Es compleixin totes les condicions anteriors si no sorgís una patologia associada que fes impossible el compliment d'alguna d'elles. Tal incompliment mai serà per rutina o per protocol establert o de manera innecessari.

L'exigència de les anteriors condicions no només emana de les meves pròpies conviccions sobre la manera com s'ha de desenvolupar la meva part, sinó també d'una àmplia i fructífera experiència europea.

Aquestes condicions estan recollides en legislacions de països similars al nostre. A França, el Decret ministerialnúm. 83-24,d'1d'agost de 1983 (Maternitat), a Itàlia, en la Llei del Consell del Laci, de 14 de març de 1984 (Drets de la dona embarassada i del nadó) . Vegeu el Document número 1 adjunt.

En l'àmbit mundial aquestes condicions han estat aprovades i publicades per l'Organització Mundial de la Salut en la Conferència Internacional deFortaleza(Brasil) del 22 al 26 d'abril de 1985 a forma de 21 Recomanacions. En aquestes es parteix del principi que tota dona té el dret fonamental de beneficiar-se d'una assistència prenatal adequada, havent la dona tenir un paper essencial en tot el que fa a aquesta assistència mitjançant la seva participació activa en la planificació, la prestació i l'avaluació d'aquesta assistència.

I encara més, aquí a Espanya, aquestes condicions exigides per la meva estan recolzades per:

a) La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat. Vegeu el Document número 3 adjunt.

b) Les Recomanacions del Ministeri de Sanitat emeses el 6 de juliol de 1989. Vegeu el Document número 4 adjunt.

c) El Decret 175/1989, de 18 de juliol, del País Basc, de la Carta de Drets i Obligacions dels pacients i usuaris. Vegeu el Document número 5 adjunt.

d) La Llei 6/1995, de 28 de març, de Madrid, de Garanties dels Drets de la infància i adolescència. Vegeu el Document número 6 adjunt.

e) El Decret 101/1995, de 18 d'abril, d'Andalusia, de Els Drets dels pares i dels nens en l'àmbit sanitari durant el procés del naixement. Vegeu el Document número 7 adjunt.

f) El Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i la dignitat de l'ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i la medicina, del Consell d'Europa, en vigor a Espanya des del 1 de gener del 2000. Vegeu el Document número 8 adjunt.

g) Article deAEDPsobre l'ús inadequat de lapovidonaiodada. Vegeu el Document número 9 adjunt.

h) Mètode Mare Cangur, aplicat a l'hospital JoanXXIIIde Tarragona pelDr.AdolfoGómez Papí, Vegeu el document 10 adjunt.Per tot això, i basant-me en els fonaments legals precedents i del que disposa l'article 68 i concordants de la vigent Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú:

SOL·LICITO

I. Que tenint per presentat aquest escrit se serveixi a admetre a tràmit i incorporar una còpia al meu historial ginecològic obstètric, perquè, atenent al seu contingut, s'adoptin les mesures oportunes perquè el meu part i post part es duguin a terme a les condicions aquí exposades, i traslladar als serveis de personal implicat.

II. Atès que les indicacions descrites estan avalades per OMS i altres organismes i lleis ... ASSUMEIXO la responsabilitat que em correspon en la presa d'aquestes decisions.

AtentamentAlba PadróArocas

A Barcelona, a 28 d'octubre de 2004.