A.F.

Són prou segurs els camins escolars?

El RACC demana millores perquè els nens vagin a l'escola amb més seguretat i autonomia a Barcelona

Són prou segurs els camins escolars? / GETTY Zoom

El RACC ha elaborat la '1a Auditoria RACC de Camins Escolars' a partir d’un test que ha analitzat la implantació del projecte Camí Escolar – Espai Amic en 5 centres escolars representatius de la ciutat de Barcelona.

El Camí Escolar és un projecte educatiu que promou la mobilitat segura, sostenible i autònoma dels infants en els desplaçaments a l’escola i que pretén oferir als alumnes la possibilitat d'anar o tornar sols del centre educatiu. A més de generar i senyalitzar itineraris segurs, s’impulsen activitats educatives i divulgatives, tant a l’escola com al barri, que fomentin la mobilitat sostenible. Des que es va posar en marxa l’any 2000 a Barcelona, per iniciativa de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB), 90 escoles de primària de les 333 que hi ha a la ciutat s’han adscrit al projecte, que coordinen els mateixos centres i les associacions de mares i pares (AMPA).

En aquest test, realitzat durant l’últim trimestre del 2016, s’ha analitzat el projecte Camí Escolar de 5 escoles representatives de Barcelona que tenen característiques diferents pel que fa a la seva ubicació, infraestructures de l’entorn, volum de trànsit, pendent dels carrers, etc. L’estudi ha valorat 20 paràmetres organitzats en 3 factors: la infraestructura i la seguretat a l’entorn de les escoles, les mesures educatives dirigides als alumnes i les accions de difusió al barri. Les escoles auditades són: Les Acàcies (Sant Martí), escola Magòria (Sants), Ramon Llull (Eixample), Font d’en Fargas (Horta-Guinardó) i Montseny (Gràcia).

És necessari aplicar millores de seguretat viària i incrementar les activitats educatives i de difusió als barris

Els resultats de l’auditoria són força homogenis a totes les escoles i mostren que és necessari actuar en tots els fronts, aplicant millores de seguretat viària i incrementant les activitats educatives i de difusió als barris. De mitjana, les cinc escoles analitzades en aquest test han suspès l’auditoria amb només 47,5 punts sobre 100.

El RACC considera que el Camí Escolar no s’ha implantat amb tot el rigor necessari a Barcelona. D’una banda, en alguns casos no es compleixen els mínims de seguretat viària, amb deficiències com les nombroses cruïlles amb poca visibilitat als passos de vianants. De l’altra, les activitats educatives que s’organitzen són positives però tenen poca continuïtat i són escasses, en gran part per la falta de recursos dedicats al projecte.

  • INFRAESTRUCTURA: La seguretat viària dels alumnes presenta deficiències.

La infraestructura a l’entorn dels centres és el factor més important de l’anàlisi i l’únic que, en termes globals, aconsegueix un aprovat just. Tot i això, les millores urbanístiques que s’han fet al voltant dels centres s’han realitzat amb criteris poc clars o sense gaire sostenibilitat en el temps. Hi ha deficiències en aspectes bàsics de seguretat que suposen un fre perquè els pares deixin que els nens vagin sols a l’escola.    

          Aspectes de millora:

                   - Nombroses cruïlles amb poca visibilitat als passos de vianants.

                   - Falta de senyalització que alerti els conductors de la presència d’una escola.

                   - Existència d’aparcament per a cotxes a les voreres d’accés al centre. Dificulta la visibilitat.

                   - Falta de carrils bici segurs al voltant de les escoles.

          Aspectes positius:

                   - Presència d’elements de protecció entre la vorera de l’escola i la calçada.

                   - Bon estat de conservació de la senyalització horitzontal del Camí Escolar.

  • EDUCACIÓ: Falten iniciatives d’acompanyament per complir amb la funció educativa. 

La implantació del Camí Escolar preveu el desenvolupament de serveis i activitats més enllà de la senyalització d’itineraris, però la realitat és que pràcticament no s’impulsen iniciatives que promoguin la mobilitat sostenible, segura i autònoma. 

          Aspectes de millora:

                   - Cap de les escoles ha posat en marxa el Bus a Peu, un servei que promou el desplaçament a peu dels alumnes seguint una xarxa d’itineraris segurs, acompanyats d’un “conductor” adult que els recull en punts senyalitzats com a parades. Pares, mares i altres voluntaris es reparteixen els diferents itineraris del Bus a Peu per acompanyar els infants.

                   - Els centres auditats tampoc disposen d’un servei d’acompanyament que agilitzi l’entrada a l’escola. Tenint en compte que algunes famílies no tenen alternativa al cotxe per arribar al centre, amb aquest sistema els alumnes més grans acompanyen els petits des del cotxe fins a l’entrada, de manera que els adults no han de baixar del cotxe i es minimitza l’impacte dels vehicles que s’aturen.

                   - La xarxa de Comerç Amic té una implantació irregular. Són establiments on els nens saben que poden anar en cas d’emergència i que s’identifiquen amb un adhesiu a l’entrada. Es consideren un element de seguretat però només algunes escoles han desenvolupat aquesta xarxa que, d’altra banda, suposa una manera d’implicar el barri en la mobilitat segura dels nens.

                   - El projecte Camí Escolar pateix una falta de seguiment generalitzada per causa de la falta d’un responsable directe en la majoria dels centres. La rotació dels equips docents i, sobretot, dels membres de les AMPA dificulta que s’impulsin iniciatives com aquestes i que tinguin continuïtat en el temps. Per aquest motiu, el RACC demana més implicació de les autoritats per ajudar cada escola a fer seguiment del projecte i donar-li estabilitat i qualitat.

          Aspectes positius:

                   - La majoria d’escoles compten amb una comissió de mobilitat (amb representants de l’AMPA, famílies, professors, administració municipal, etc.) que impulsa activitats específiques per promoure la mobilitat sostenible, com ara sortides en bicicleta o l’elaboració de dibuixos i plànols. En alguns casos, però, aquesta comissió neix amb la implantació del Camí Escolar i perd la continuïtat amb el pas del temps, de manera que els centres es queden sense personal dedicat al projecte.

  • DIFUSIÓ: La difusió als barris és escassa i no té continuïtat.

Els elements de difusió i sensibilització als barris es consideren importants per aconseguir la complicitat dels veïns en el projecte Camí Escolar. 

          Aspectes de millora:

                   - La senyalització del Camí Escolar és insuficient i poc visible, tant per als vianants com per als conductors. La imatge identificativa s’ubica a terra (amb marques pintades) i de vegades als comerços (amb adhesius de Comerç Amic), però es considera que hauria de ser més gran i estar més ben ubicada.

                   - Escassetat de material informatiu per a les famílies i per a la difusió al barri.

          Aspectes positius:

                   - Celebració d’activitats que donen publicitat al projecte, sobretot quan impliquen tot el barri, com ara les festes d’inauguració del Camí Escolar. No obstant, aquestes activitats es fan a l’inici del projecte i rarament tenen continuïtat.