Signes d'alarma

¿Davant de quines situacions caldria consultar un logopeda?

.- Pèrdua freqüent de la veu. Inclou afonia, disfonia, fatiga vocal...

.- Dificultat per comprendre el nen quan parla. Endarreriments del llenguatge, trastorns de la parla, disfàsies i dislàlia.

.- Ennuegar-se amb freqüència. Pot estar relacionat amb disfuncions orofacials o amb disfàgia.

.- Dificultats de lectoescriptura. Pot estar vinculat a dislèxia, disgrafia o apràxia.

.- Parlar amb dificultat. Quequeig, disglòssia, dislàlia, alteracions del ritme i la fluïdesa.

.- Falta de vocalització correcta. Trastorns d'organització, de llenguatge o parla.