Regulació de parelles de fet i matrimonis a Catalunya

DIFERÈNCIES

  • Per casar-se és imprescindible no tenir cap altre vincle amb una altra persona, és a dir, has de ser solter, divorciat o vidu. En canvi, pots constituir una nova parella de fet sense haver-te divorciat de la teva parella anterior.
  • Des del punt de vista fiscal, la parella de fet no existeix i, per tant, només es pot fer la declaració conjunta d’IRPF si s’està casat.
  • A les parelles de fet no se’ls apliquen els règims econòmics ni de separació de béns ni de guanys però ho poden estipular en el moment de constituir-se.
  • Pel que fa a les vacances per unir-se en parella de fet i altres permisos, l’Estatut dels Treballadors no les preveu per a les parelles de fet, tret que el conveni col·lectiu al qual estigui adscrit el treballador ho tingui previst.

 SEMBLANCES

  • Pel que fa als fills, estan homologats matrimonis, parelles de fet i famílies monoparentals.
  • Tant els matrimonis com les parelles de fet poden cobrar la pensió de viudetat però els requisits per accedir-hi són diferents.
  • Drets successoris equiparats: si un dels dos membres de la parella mor, l’altre, si no hi ha fills, hereta per davant dels pares.
  • Títol de família nombrosa: a Catalunya es reconeix tant a matrimonis com a parelles de fet, a diferència d’altres comunitats autònomes, on les parelles de fet no estan regulades.
  • Ruptura de la parella: el membre amb menys ingressos de la parella de fet pot rebre una prestació alimentària durant tres anys, que equivaldria a la pensió compensatòria en el matrimoni.