El Consell escolar perd competències

.- Aprovar i avaluar el projecte educatiu i de gestió, les normes d'organització i funcionament del centre

.- Aprovar i avaluar la programació general

.- Participar en la selecció del director del centre

.- Proposar la revocació del nomenament del director

.- Decidir sobre l'admissió d'alumnes

.- Aprovar l'obtenció de recursos complementaris

.- Fixar les directrius per col·laborar amb les administracions locals, amb altres centres, amb entitats i amb organismes