Amb tota la seguretat

"Avui dia la legislació en matèria de seguretat per a les activitats de lleure és bastant estricta i a Catalunya en general les escoles ho fan molt bé", explica el pedagog Jordi Puig. A més de monitors de lleure titulats, algunes activitats concretes poden requerir professionals especialitzats amb titulació, ja sigui en un esport o en una àrea educativa. Els materials i els espais on es desenvolupen acostumen a passar auditories trimestrals. Alhora, a les instruccions d'inici de curs 2012-2013 la conselleria d'Ensenyament estableix les ràtios d'acompanyants per cada grup d'alumnes i alguns requisits, com l'autorització prèvia dels pares i l'aprovació del consell escolar. A primària es fixa un mínim d'un acompanyant per cada 10 nens d'infantil, un per cada 15 entre primer i quart de primària i un per cada 20 els dos últims cursos. A secundària aquest mínim és d'un acompanyant per cada 20 alumnes a l'ESO i un per cada 25 a l'etapa postobligatòria. Als instituts les instruccions especifiquen que les sortides escolars s'han de fer dins de l'horari laboral del professorat (que no és el mateix que l'horari lectiu, el qual majoritàriament ha passat a ser jornada compactada al matí), que té la mateixa obligatorietat d'assistir-hi que si fos l'horari habitual de feina.