Criatures  /  Infància 21/11/2018

Reptes en l'atenció a la infància

El síndic insta a impulsar polítiques d’infància que superin l’estancament dels anys de la crisi

A.f.
4 min
Reptes en l'atenció a la infància

Coincidint, ahir, amb el Dia Internacional dels Drets dels Infants, el síndic de greuges, Rafael Ribó, i l’adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l’adolescència, Maria Jesús Larios, han instat les administracions públiques a donar un nou impuls a les polítiques d'infància amb vista a l'any 2019, per corregir els principals dèficits existents. També han recomanat que es restitueixin mesures positives suprimides arran de les restriccions pressupostàries i es recuperin els nivells d'inversió en polítiques d'infància previs a la crisi econòmica.

El síndic i l’adjunta d’infància van lliurar ahir al president del Parlament, Roger Torrent, l’Informe anual sobre els drets de l’infant 2018, en què inicideixen en vuit prioritats fonamentals.

Repensar el sistema protector per garantir la protecció més adequada

Segons dades de setembre del 2018, aproximadament 600 infants tutelats, el 7% del total, estaven en un recurs diferent del més adequat, d’acord amb la proposta tècnica feta. Des de l'any 2016, no hi ha una millora significativa del nombre d'infants tutelats pendents de família aliena, prop de 500, tot i que sí que s'ha reduït lleugerament el nombre d'infants pendents de CRAE o CREI.

Les principals recomanacions pel que fa al sistema protector són la promoció de l'acolliment familiar, la millora de l'acompanyament dels infants tutelats, i la millora i la diversificació dels recursos.

Educació: millora del finançament per fer el sistema educatiu més equitatiu i inclusiu

El síndic ha reiterat una de les seves prioritats en l’àmbit educatiu: la lluita contra la segregació escolar, amb la signatura d’un pacte nacional subscrit pel departament d’Ensenyament i la resta d’agents de la comunitat educativa abans de finalitzar l'any 2018. Un dels àmbits d'actuació que preveu el pacte és aprovar un nou decret d'admissió d'alumnat que substitueixi el del 2007 i que ampliï els instruments disponibles per combatre la segregació escolar.

Més enllà del pacte, el síndic demana una millora del finançament de l’educació per garantir més recursos i una millor atenció envers els infants, centres i municipis amb més necessitats educatives. En aquest sentit, posa l’accent en la necessitat de millorar la dotació de recursos als centres amb més complexitat educativa i donar un nou impuls a les polítiques de beques.

També recorda que per desplegar el decret d’inclusió escolar cal garantir recursos addicionals del sistema.

Lleure educatiu: Ajuts econòmics per accedir a les activitats de lleure

Entre les recomanacions per promoure el dret d’accés al lleure destaca la de convocar els ajuts per fomentar l'accés de l'alumnat a les activitats extraescolars en igualtat d'oportunitats (art. 50.3 i 202 de la LEC), i també la de promoure plans locals de dinamització del lleure educatiu, especialment en municipis amb entorns socials desfavorits.

Monogràficament, s’analitza la dificultat de determinats centres, especialment amb una alta complexitat, per organitzar colònies escolars i que hi participi tot l’alumnat.

Pobresa infantil: consolidació de les polítiques de renda a les famílies amb infants

En els últims anys, el síndic ha destacat que la millora de la conjuntura macroeconòmica no ha comportat, com a mínim per ara, una millora dels indicadors de risc de pobresa a Catalunya. La pobresa infantil continua sent un fenomen amb caràcter estructural que afecta més del 25% dels infants, mentre que la privació material severa afecta prop del 7% dels infants.

En aquest sentit, recomana que s’adoptin mesures per revertir les regressions en les polítiques per combatre la pobresa, com ara la recuperació de l’ajut 0-3, i millorar la configuració de la renda garantida de ciutadania, de manera que discrimini positivament les famílies amb infants a càrrec, la qual cosa no passa amb el disseny actual.

Un aspecte analitzat monogràficament és la situació en què es poden trobar els joves extutelats quan finalitza la prestació per a aquests joves, als 21 anys, i no poden accedir a la renda garantida fins als 23 anys.

Prevenció i tractament de l’abús sexual infantil

La creació d’un servei d’atenció especialitzada als infants víctimes d’abús està pendent de desplegament.

Els dos serveis d'atenció especialitzada als infants i adolescents víctimes d'abús sexual que hi ha actualment, la Unitat Funcional d'Abusos a Menors de l'Hospital de Sant Joan de Déu i la Unitat de Pediatria Social de l'Hospital Germans Trias i Pujol - Can Ruti, no estan finançats públicament, no estan territorialitzats i desenvolupen una intervenció de caràcter eminentment sanitari, sense garantir una atenció integral. En aquest sentit, el síndic ha destacat els dèficits en la provisió d'unitats multidisciplinàries de diagnòstic d'abús sexual, i també la falta de serveis públics especialitzats per assegurar la recuperació dels infants que n'han sigut víctimes.

Salut: el tractament preferencial de l’infant i la igualtat d’oportunitats

Pel que fa a les llistes d'espera, convé destacar que, en relació amb l'any anterior, en data d'agost del 2018 s'ha mantingut relativament estable el nombre d'infants que estan en espera de consultes externes o d'intervencions quirúrgiques, tot i que ha augmentat el nombre d'infants en espera de proves diagnòstiques (en un 15,3%). En valors relatius, en canvi, encara que de manera poc significativa, la presència d'infants en les llistes d'espera ha millorat en comparació amb la resta de població.

Polítiques de gènere i igualtat

El síndic també ha demanat al departament d'Ensenyament que elabori un pla que aposti de manera rigorosa per fer efectiva la coeducació dins de les aules. En aquest sentit, cal promoure l'adopció de mesures preventives als centres educatius que facilitin la creació d'un clima de convivència positiu a l'aula entre nois i noies, i que promoguin les intervencions educatives davant de situacions de discriminació o de desigualtat. També ha demanat el desplegament de la llei LGTBI, l’ús del llenguatge transversal a les escoles i la implementació de l’educació afectivo-sexual en el currículum escolar.

Conscienciació social i garantia que els infants són subjectes de drets

El desenvolupament de mesures per promoure una conscienciació social més gran del fet que els infants són subjectes de dret és un altre àmbit destacat com a prioritari. Un dels exemples exposats és la falta de reconeixement suficient del dret de vaga dels estudiants, tema sobre el qual el síndic ha rebut diverses queixes i consultes. El síndic considera que el dret d'adoptar decisions col·lectives respecte de l'assistència a classe és un dret que l'alumnat té reconegut sense restriccions, i el seu exercici no hauria d'estar supeditat a la voluntat de les famílies.

Monogràficament, s’analitzen situacions de discriminació d’adolescents per raó de l’origen en l’àmbit de l’oci nocturn i les mesures per combatre-ho.

stats