LAURA PINYOL

Com serà i què necessitarà la família del futur?

L’informe ‘La família que ve’, fet pel Kid’s Cluster i Creafutur, fa un retrat robot de com seran les famílies tipus de l’any 2025

Les noves famílies necessitaran més serveis i menys productes / GETTY Zoom

Famílies amb pocs fills, paternitats i maternitats tardanes, projecció d’expectatives, conciliació familiar i laboral, educació més vivencial, alimentació saludable -amb més pes dels productes frescos i naturals- i consums personalitzats a demanda; aquestes són algunes de les tendències que apunta l’estudi 'La família que ve', realitzat per Creafutur i impulsat des del Kids’s Clúster, un de la trentena de clústers que hi ha a Catalunya, que integra més de 60 empreses, 15.000 treballadors i un volum de facturació agregada de 3.500 milions d’euros.

Preveure com seran aquestes famílies i com consumiran és un dels eixos que les empreses del sector comencen a dibuixar per pensar i dissenyar els productes i els serveis que s’hauran d’adaptar a aquestes noves necessitats. Precisament, el 27 de novembre es va celebrar el primer Kid’s Innovation Day, una jornada dedicada a incentivar la reflexió i ajudar a detectar les oportunitats del futur més immediat.

EDUCACIÓ, OCI I HÀBITS SALUDABLES

El futur de l’educació, les noves modalitats del lleure i oci en família o l’alimentació i els hàbits saludables són alguns dels terrenys principals que es projecten per anticipar estratègies que s’adeqüin al futur que ve i a les necessitats que tindran les famílies aleshores.

EDUCACIÓ, EXTRAESCOLARS I OCI

A partir dels resultats de l’estudi, es destaca que el 74% dels pares i mares aposten per una educació més basada en l’experiència i menys teòrica, si bé el 68% segueix pensant que no s’han de reduir les hores de deures que fan els infants. Fruit d’aquests resultats, destaca com les activitats extraescolars s’assumeixen com una part important de la formació de l’infant com a persona (un 77% en fan alguna), si bé, a parer d’Imma Marín, presidenta del clúster, cal diferenciar entre aquesta vocació d’ampliació de l’educació i una solució per fer compatibles els horaris: “Saturar els nens i nenes d’extraescolars respon, sobretot, a un problema de conciliació familiar. Entre classes i extraescolars, se’ls exposa a jornades molt llargues”. Un 71% dels infants que fan extraescolars fan activitats esportives.

Sobre l’oci, la jornada va partir de les dades significatives extretes de les conclusions de l’estudi segons el qual el 69% de les famílies hi destina menys del 10% dels ingressos familiars. Les tendències apunten, segons Marín, que “la majoria de pares i mares d’avui necessiten activitats organitzades, fins i tot si són fetes a l’exterior”, realitat que cal vincular a la dada que el 33% consideri que els moments d’oci també han de ser educatius o bé que el 44% busqui ofertes personalitzades. Altres apunts d’aquesta àrea temàtica permeten identificar hàbits de consum sorprenents: el 61% dels menors de 5 anys consumeix contingut al mòbil o la tauleta.

Pel que fa a l’alimentació i els hàbits saludables, 8 de cada 10 famílies es preocupen perquè els seus fills consumeixin aliments frescos i naturals. Les tendències en aquest sentit semblen indicar que les marques són rellevants en els criteris de confiança dels consumidors (un 54% les tenen en compte a l’hora de fer la compra en productes d’alimentació) o bé que la majoria de pares i mares eviten que els seus fills consumeixin productes per prevenir l’obesitat infantil.

FAMÍLIES DIVERSES

En conjunt, i atenent els resultats de la investigació, les famílies de l’any 2025 sembla que hauran consolidat algunes de les tendències que ja s’apunten actualment. El Kid’s Innovation Day va reunir més de 75 empreses i 150 assistents per reflexionar sobre aquests comportaments que canviaran les formes del mercat en molt pocs anys. Anna López, clúster mànager, assegura que “el coneixement generat des del clúster i compartit entre els socis ha de servir a les empreses i les organitzacions membres per donar respostes innovadores als reptes dels infants i les famílies”.