Criatures 31/03/2018

Per entendre'ns més bé

Glossari dels mots més comuns que ens podem trobar al llarg de l'etapa escolar dels nostres nens

Aina Moratinos i Mariona Herrera
2 min
Per entendre’ns millor

En el camp de l'educació i la salut és habitual l'ús de sigles i conceptes específics, ja sigui per redactar informes o especificar ajudes i suports, diferenciar la naturalesa de les dificultats, etc. Com a pares i, per tant, destinataris de la informació dels nostres fills, sovint podem trobar-nos termes que resulten difícils d'entendre. Per això, l'article d'avui pretén servir com a glossari dels mots més comuns que ens podem trobar al llarg de l'etapa escolar dels nostres infants.

Serveis educatius de la conselleria d'Educació i Universitat:

 • SAD: servei d'atenció a la diversitat
 • EAP: equip d'atenció primerenca (atenen els infants de 0 a 6 anys)
 • EOEP: equip d'orientació educativa i psicopedagògica (atenció durant l'etapa escolar)

Equips específics d'atenció a la diversitat:

 • EOEP EADISOC: equip d'avaluació de les dificultats de socialització i comunicació
 • EAC: equip d'alteració del comportament
 • Equip DSV: equip d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials associades a discapacitat sensorial visual

Alumnat

 • NEE: necessitats educatives especials (alumnes que requereixen, per un període de la seva escolarització o al llarg de tota l'escolarització, determinats suports i atencions educatius específics derivats de discapacitats o trastorns greus de conducta)
 • NESE: necessitats específiques de suport educatiu (alumnes que requereixen una atenció educativa diferent de l'ordinària perquè tenen NEE).

Les NESE poden estar associades a:

 • NEE: necessitats educatives especials
 • DEA: dificultats específiques d'aprenentatge
 • AC: altes capacitats intel·lectuals
 • IT: incorporació tardana al sistema educatiu espanyol
 • CPHE (condició personal i història escolar): alumnat amb un desfasament curricular de dos o més cursos per condicions personals greus de salut, o derivades dels factors socials, econòmics, culturals, geogràfics i ètnics

Respostes educatives d'atenció a la diversitat:

 • Mesures generals de suport
 • Mesures ordinàries de suport
 • Mesures específiques de suport

Aquestes mesures de suport seran proposades i dutes a terme pels professionals del centre escolar i seran revisades i ajustades periòdicament si escau.

En cas d'ACS, les famílies o tutors legals han d'estar informats de l'abast d'aquesta mesura.

Professionals específics:

 • EOE: equip d'orientació educativa
 • AL: mestre d'audició i llenguatge
 • PT: pedagogia terapèutica
 • ATE: auxiliar tècnic educatiu

Recomanacions

http://weib.caib.es/ En aquesta pàgina trobareu informació i orientació sobre l'activitat de les distintes direccions generals que formen la conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears: ajudes i subvencions, llicències, beques, programes, plans, etc.

*La informació d'aquest article ha estat extreta del portal del Servei d'Atenció a la Diversitat del CAIB

Aina Moratinos i Mariona Herrera són logopedes de Creix

stats