Criatures 03/03/2021

Lideratge a l'escola per millorar l'educació

El 96 % dels directius escolars que han transformat el seu lideratge constaten una millora significativa als centres

3 min
Equip de docents de l’Escola Els Pins que ha participat al Programa de Lideratge per a l’Aprenentatge d’EduCaixa

El lideratge a les escoles és la segona variable escolar amb més impacte sobre la qualitat i la millora educativa, segons nombroses investigacions fetes per l’OCDE i altres estudis internacionals. Aquests estudis revelen que les escoles que disposen d’un lideratge conscient i competent aconsegueixen millorar el rendiment acadèmic, el clima i la convivència del centre.

Amb aquesta visió i missió va transcórrer la primera edició del Programa de Lideratge per a l’Aprenentatge, que EduCaixa, el programa educatiu de la Fundació La Caixa, va dur a terme amb un equip d’experts i acadèmics d’àmbit estatal i en col·laboració amb l’Institute of Education (IOE) de la University College de Londres (UCL). Es tracta d’un programa pioner a Espanya en l’impuls de la transformació educativa, ja que parteix de la promoció d’una nova cultura de lideratge als centres educatius. Aquesta nova cultura es basa en estendre el lideratge més enllà de les direccions perquè s'hi inclogui l’equip docent, l’aula i el centre, de manera que es promogui una millora de qualitat dels aprenentatges de l’alumnat i del conjunt del sistema.

El programa es desplega a través d’una formació anual que té com a objectiu capacitar, prestigiar, enfortir i transformar el rol dels equips directius. A la convocatòria s’hi han de presentar dos representants líders d’un mateix centre: directors o docents que formin part de l’equip directiu. La formació combina tres modalitats de treball: 54 hores de formació presencial, 18 hores de treball en grups territorials d’aprenentatge i 42 hores de disseny de projectes de lideratge pel canvi que es desenvolupen, s’implementen i s’avaluen al llarg del curs.

En la primera edició (curs 2019-2020), el programa va rebre projectes de 233 centres educatius provinents de totes les comunitats autònomes d’Espanya. En total es van seleccionar 50 parelles de líders docents de 50 centres escolars, 16 de les quals eren de les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona. Durant el desenvolupament de la formació, tots els directors i docents han estat implementant canvis i projectes de millora a les seves escoles i instituts. En aquest procés ha estat clau el suport dels facilitadors: docents i directors d’altres centres que han estat formats, també per l’IOE, en el transcurs del programa, per desenvolupar un rol de coachs en els grups d’aprenentatge. Des d’aquesta base han pogut acompanyar d’igual a igual, sense imposar solucions, sinó compartint i potenciant competències que ells també han treballat a través del programa, per estimular la reflexió i fer possible que fossin els mateixos participants els qui trobessin les seves pròpies solucions.

Mitjançant una avaluació proposada per EduCaixa i l’IOE, els participants han plasmat les seves experiències i percepcions sobre la seva pròpia evolució i la dels seus centres. En percentatges, destaca que el 96,55 % dels líders han percebut canvis al centre i en la mateixa proporció revelen que han percebut canvis en el professorat. En relació amb els canvis en l’alumnat, els reconeixen el 82,76% dels participants.

Com a conclusió general, els 50 centres perceben que han experimentat una millora de la qualitat de l’aprenentatge i del clima escolar gràcies a la posada en pràctica de les eines i els coneixements adquirits en el programa, com ara la gestió de les emocions, la implementació d’un lideratge distribuït, l’empoderament del claustre i la promoció del treball col·laboratiu, la pràctica reflexiva i l’ús de les evidències per millorar la pràctica dels docents a l’aula, entre d’altres.

Resultats principals
  • Els participants reconeixen que han incrementat les seves competències de lideratge i que han augmentat la seva confiança i la seva eficàcia a l’hora de motivar els docents, construir una visió compartida de centre, crear un ambient d’aprenentatge positiu i millorar els resultats de l’alumnat en els exàmens i les avaluacions externes.
  • Els participants han progressat en els aspectes més rellevants d’un canvi de cultura docent i directiva en la línia d’una concepció de lideratge distribuït: s’ha incrementat el percentatge de líders que deleguen tasques de direcció, que decideixen de manera col·lectiva sobre aspectes vinculats al lideratge, que promouen i aconsegueixen que més docents del seu centre assumeixin accions de lideratge i que impulsen una escolta activa de tots els membres de l’equip
  • Ha crescut el nombre d’equips directius que promouen el desenvolupament professional del seu equip docent: ofereixen més experiències professionals d’aprenentatge entre tots els docents del seu centre, proporcionen més ajuda personalitzada al personal docent per a la millora de la seva pràctica i donen suport al treball col·laboratiu entre els seus docents.
  • Hi ha hagut un augment significatiu dels equips directius que han incorporat l’ús d’evidències científiques i els resultats d’aprenentatge dels alumnes per prendre decisions i justificar la seva pràctica educativa. Així mateix, han augmentat els que animen tot l’equip a consultar o utilitzar evidències en la planificació de les necessitats individuals de l’alumnat.
  • També són més els equips directius que aquest últim curs escolar han desenvolupat accions orientades a aconseguir que el professorat se senti responsable de la millora de les seves destreses docents, del resultat dels seus alumnes i d’informar les famílies sobre el seu rendiment.
  • Els participants mostren un canvi d’actitud, ja que ara valoren més el temps dedicat a observar les classes i a proporcionar als docents un feedback basat en les seves observacions. També es constata un increment de professorat que considera prioritari estimular el treball col·laboratiu entre l’equip docent.
  • Es constaten canvis en la percepció sobre el clima escolar i destaca l’increment de professorat que sosté la rellevància de la participació de les famílies i de l’alumnat en les decisions del centre.
stats