FAMÍLIA
ARACELI SALAS
Educadora infantil i piscomotricista

Dificultats d'aprenentatge

Com pot aprendre un infant si presenta dificultats per poder llegir, per poder entendre el que llegeix i/o per poder escriure-ho?

Les Dificultats Específiques d’Aprenentatge (DEA) són quatre: dislèxia, disgrafia, disortografia i discalcúlia.

Es refereixen a dificultats a les àrees de l’aprenentatge primàries(lectura, escriptura i càlcul), i estan relacionades amb dificultats en diferents processos, com la memòria, l’atenció i la percepció, i en processos lingüístics.

Els investigadors creuen que les dificultats específiques de l’aprenentatge són causades per diferències en el funcionament del cervell i la manera en què processa informació. Els infants amb problemes de l’aprenentatge no són “ximples” o “mandrosos”. De fet, generalment tenen un nivell d’intel·ligència normal o superior a la mitjana, però els seus cervells processen la informació de manera diferent.

Algunes característiques que ens ho poden fer sospitar:

 • Pot tenir problemes per aprendre l’alfabet, fer rimar les paraules o connectar les lletres amb els seus sons.
 • Pot cometre errors en llegir en veu alta, i repetir o detenir-se sovint.
 • Pot no comprendre el que llegeix.
 • Pot tenir dificultats per lletrejar.
 • Pot tenir una lletra desordenada o agafar el llapis amb poca destresa.
 • Pot lluitar per expressar les idees per escrit.
 • Pot aprendre el llenguatge de manera endarrerida i tenir lèxic limitat.
 • Pot tenir dificultats per recordar els sons de les lletres o notar petites diferències entre les paraules.
 • Pot tenir dificultats per entendre bromes, còmics il·lustrats i sarcasme.
 • Pot tenir dificultats per seguir instruccions.
 • Pot pronunciar malament les paraules o usar una paraula incorrecta que sona similar.
 • Pot tenir problemes a organitzar el que desitja dir o no pot pensar en la paraula que necessita.
 • Pot no seguir les regles socials de conversa, com fer torns, i pot acostar-se massa a la persona que l’escolta.
 • Pot confondre els símbols matemàtics i llegir malament els nombres.
 • Pot no poder repetir un conte en ordre.
 • Pot no saber on començar una tasca o com seguir-la.

Dislèxia: és un trastorn de l’aprenentatge de la lectoescriptura, de caràcter persistent i específic, d’origen neurobiològic, que es dona en infants que no presenten cap problema físic, psíquic ni sociocultural, i l’origen sembla que deriva d’una alteració del neurodesenvolupament. La dislèxia és molt més que tenir dificultats en la lectura i en l’escriptura, ja que existeixen problemes de comprensió, de memòria a curt termini, d’accés al lèxic, confusió entre la dreta i l’esquerra, dificultats en les nocions d’espai temporals… Hem de tenir en compte que no existeixen dos dislèctics idèntics i, per tant, cada cas és únic i no té per què presentar la totalitat dels símptomes.

Disgrafia: és una dificultat en la coordinació oculomanual en infants que no tenen dificultats intel·lectualment. Impedeix dominar i dirigir el llapis per escriure de manera llegible i ordenada. La lletra pot ser molt gran o molt petita i pot presentar dificultats a l’hora de respectar la línia i les mides. Aquests nins tenen moltes dificultats per escriure a la velocitat de la resta i per entendre la seva pròpia lletra.

Disortografia: és una dificultat per integrar les normes ortogràfiques i saber aplicar-les, malgrat conèixer-les i no presentar dificultats intel·lectualment. Molt sovint va lligada a la dislèxia, però pot presentar-se també de manera aïllada. Els infants amb disortografia cometen un nombre molt elevat de faltes, que poden persistir, malgrat que s’estiguin treballant.

Discalculia: és la dificultat per manejar i/o reconèixer nombres, conceptes matemàtics i/o resoldre operacions aritmètiques, sense l’existència d’una lesió o causa orgànica. Afecta l’aprenentatge d’assignatures matemàtiques i d’altres que que estiguin relacionats amb la lògica matemàtica.

QUÈ HI PODEM FER?

Com a professionals o famílies podem implementar un protocol de detecció (Prodislex) i conèixer si presenta molts símptomes per derivar-lo a un especialista i començar a elaborar el diagnòstic per actuar com més aviat millor. Seguidament establirem el pla d’actuació a l’escola i a casa, a més de treballar tot el procés (reeducació) amb un professional especialitzat. La reeducació pretén estimular diferents processos implicats per millorar les habilitats lectores, escriptores i de càlcul, potenciant no solament aquestes àrees, sinó també processos bàsics com l’atenció, percepció i memòria

S’engegaran adaptacions metodològiques o d’accés, dirigides a respectar la seva manera d’aprendre, en la dinàmica de classe, els deures i exàmens.

Es tracta d’adaptacions escolars no significatives que facilitaran a l’alumne aconseguir els objectius acadèmics en igualtat de condicions.

Cap infant no ha de sofrir per poder aprendre; és responsabilitat dels professionals i famílies formar part de la solució i no del problema.

RECOMANACIONS

- Dificultades específicas de aprendizaje.

Autors: Silvia Defior Citoler, Francisca Serrano Chica, Nicolás Gutiérrez

disfam.org/prodislex