La cua de Quiró

La clau de la didàctica de les matemàtiques

Es parla molt de l’IVA docent dels professors de primària i secundària, que seria la seva Intervenció de Valor Afegit en el rendiment d’un alumne. No es parla gens de l’IVA docent dels professors de les facultats d’educació. Però si, com sembla, el bon professor és la peça clau d’un sistema educatiu de qualitat, l’IVA docent dels formadors de professors s’hauria d’analitzar amb lupa.

No disposem de molts estudis que analitzin aquesta qüestió. Però n’hi ha algun d’important, com el de J.M. Lacasa i J.C. Rodríguez, Diversitat de centres, coneixements matemàtics i actituds cap a l’ensenyament de les matemàtiques dels futurs mestres a Espanya. Algunes conclusions:

1) Les dones obtenen 30 punts menys en coneixements de matemàtiques entre els alumnes de magisteri. Una diferència clarament superior a la que mostra l’informe PISA.

2) Haver estudiat un any més de matemàtiques al batxillerat o haver estudiat el batxillerat “de ciències” suposa 10 punts més de mitjana en coneixements de matemàtiques.

3) A PISA, variables com el nombre de llibres a la llar familiar o el nivell d’estudis dels pares tenen una gran incidència en els resultats dels alumnes. No és el cas entre els estudiants de magisteri. Els autors consideren que això pot ser per dues raons. La primera, que “magisteri ha sigut la via d’entrada als estudis superiors de membres de famílies encapçalades per pares i mares sense estudis universitaris”. La segona, que “en general, el tipus d’estudiant que se sent atret per aquests estudis pertany a nivells educatius familiars mitjans i baixos en comparació amb la mitjana d’universitaris”.

4) El coneixement matemàtic dels alumnes de magisteri depèn poc dels seus estudis universitaris i molt del que han après a l’escola i l’institut.

5) “Hi ha una correlació substantiva entre el nivell de coneixements matemàtics dels estudiants de magisteri i el seu nivell de coneixements de didàctica de les matemàtiques”. És a dir, els que més coneixements tenen de didàctica de les matemàtiques són els que saben més matemàtiques. La contribució de les facultats d’educació a la formació en didàctica de les matemàtiques dels futurs mestres no redueix les diferències de coneixements matemàtics dels seus alumnes. Si volem tenir mestres més competents en la didàctica de les matemàtiques, caldrà seleccionar els aspirants a mestre amb més domini matemàtic.