Tribuna oberta
Adolescència 29/05/2020

Decidir el futur

Cal acompanyar els fills a l'hora de decidir quins estudis seguiran

Jesús Blanquet
6 min
La preinscripció online es penja el primer dia

Un dels motius pels quals se sol dir que els cursos de final d'etapa són clau és que, un cop acabats, els alumnes han de decidir quins estudis seguiran. Cadascú ha de saber com és, què li agrada, quines expectatives professionals té...valorar les seves aptituds, personalitat, interessos i tendències

Prendre una decisió significa triar entre les alternatives que es tenen a l'abast i haver valorat els condicionants de cadascuna. Al llarg de la vida una persona ha de prendre decisions de tota mena. Algunes són intranscendents, però n'hi ha que són tan importants que, si no s’encerta, poden derivar en conseqüències imprevisibles. Una primera conclusió, doncs, és que no s'han de prendre decisions de manera precipitada.

Una de les decisions importants que una persona pren en la vida és l'elecció del seu futur professional. Aquesta elecció ha de ser fruit de la reflexió sobre els diversos factors que s'han de tenir en compte, per no caure en una decisió equivocada que pugui portar a la frustració professional i personal. Això obliga a prendre decisions amb objectivitat i prudència, sabent què es vol i què és possible aconseguir. Per això també és important que els fills sàpiguen la valoració que vosaltres i l'escola feu de les seves capacitats i aptituds, que voleu certament el seu bé.

Un punt de partida per fer aquesta reflexió és la situació acadèmica, que ha de possibilitar una acreditació suficient que no barri el pas a cap alternativa. A l'hora de decidir-se, cal centrar-se especialment en conèixer totes les possibilitats, limitacions, motivacions, caràcter, gustos, tendències, oferta d'estudis, expectatives vitals, etc. Aquesta reflexió haurà d'abastar els camps que tot seguit comentem.

El coneixement d'un mateix. La capacitat intel·lectual. La capacitat intel·lectual la formen factors diversos. Entre aquests factors, podem destacar: la intel·ligència no verbal, la intel·ligència verbal, l'aptitud espacial, el raonament, la capacitat numèrica, la memòria, etc. També cal mesurar altres habilitats com les de tipus artístic, musical, manipulatiu, de concentració, de lideratge, etc. De vegades l'esforç i la motivació poden pal·liar alguns dèficits de capacitat. La personalitat. Els estudis i l'exercici d'una professió demanen també unes determinades característiques personals. És habitual trobar anuncis de feina en què es requereixen trets específics de personalitat, com ara lideratge, iniciativa o capacitat de treballar en equip. En altres casos, en canvi, potser el que caldrà és coordinació de moviments o creativitat, sensibilitat, observació... Per tant, cada persona haurà de reflexionar i veure si el seu perfil de personalitat és l'adequat per als estudis que ha decidit.

Els interessos professionals. Els interessos professionals són un conjunt de factors que fan que una persona senti atracció, indiferència o rebuig per uns estudis o professió. És necessari que l'alumne conegui els seus interessos professionals i totes aquelles fonts que li puguin aportar informació que l'orientin fer una tria encertada, realista i responsable. L'entorn on viu i els estímuls que rep d'altres persones poden influir-lo a l'hora de triar uns estudis o una professió. Tot plegat anima a orientar certes predisposicions en una direcció determinada. Els entorns de treball (*). Els entorns de treball són una classificació de les professions en grups per afinitats i aspectes en comú. Aquests entorns són: professions manipulatives; alimentari, agropecuari, de pesca i mineria; transports; cossos de seguretat i serveis de protecció; administratiu; comercial (economia i negocis); serveis socials; educació i cultura; humanitats i ciències socials; ciències de la salut; ciències de la naturalesa i matemàtiques; tecnologies de la producció; telecomunicacions i informació; artístics; educació i esports. Els valors professionals (*). Els valors professionals són el conjunt de característiques i qualitats d'una professió que coincideixen amb els valors i interessos d'una persona. Aquests valors són: disponibilitat de temps lliure, independència, prestigi, altruisme, treball supervisat, creativitat, relació social, assumpció de poder i responsabilitat, seguretat en el treball, bon sou i activitats similars.

Conèixer l'estructura del sistema educatiu. El vostre fill ha de conèixer l'organigrama del seu sistema educatiu: les connexions entre els diferents tipus d'estudis, la durada, les titulacions, el règim dels estudis, les beques i ajuts, etc.

El dret d'escollir del vostre fill o filla. Els nois i noies que han de decidir el seu futur vocacional, si bé han d'escoltar i contrastar totes les informacions, els consells i les orientacions que els arriben de l'escola, la família, etc., han de saber que tenen el dret d'escollir sense coaccions ni orientacions interessades. És el seu propi futur i, per tant, la seva realització com a persones i com a professionals. És evident, però, que l'exercici d'aquest dret els exigeix una actitud de gran responsabilitat.

Altres fonts d'informació. Han d'estar ben informats d'una sèrie d'aspectes de la seva tria, que trobaran en llocs diversos, tant en persones com en publicacions. Algunes possibilitats d'informació són: La lectura de monografies professionals que expliquen a bastament una professió o carrera universitària. Al departament d'orientació de la seva escola, si li han passat proves psicomètriques, tant ell com els pares o tutors us heu d'informar dels resultats. El pedagog o el psicòleg us orientarà de manera personalitzada. Assistir a xerrades, col·loquis i conferències informatives al seu centre o en altres centres i entitats on se'n programen per presentar la seva oferta educativa. Seguir les ofertes de treball de la premsa per fer-se una idea aproximada de quina és la situació real del mercat de treball. Parlar amb algun professional que els pugui explicar aspectes pràctics dels estudis o de la carrera que els interessa, i la seva experiència en concret. El departament d'Ensenyament edita materials informatius en forma de tríptics, guies, llibres, CDs..., que poden sol·licitar. Visitar les edicions anuals del Saló de l'Ensenyament (al març), on trobaran tota l'oferta educativa i molta documentació. Visitar el web de la Generalitat: www.queestudiar.gencat.cat, on es pot trobar informació de cada tram educatiu: pla d'estudis, connexions, relació de centres, convalidacions, beques i ajuts, etc. Conèixer les noves professions que generen els avenços tecnològics i esbrinar les necessitats que tenen les empreses d'aquestes noves especialitats.

Jesús Blanquet és pedagog

(*) Extret del 'Quadern d'orientació professional'. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per saber-ne més:

AVANÇA 4. Propostes per a la tutoria de 4t d'ESO.

Jesús Blanquet. Edicions del Serbal

AVANÇA 4. Propostes per a la tutoria de 4t d'ESO
stats