Objectius i reptes

Dels camins escolars

Facilitar la mobilitat autònoma, segura i sostenible dels escolars.

Millorar el coneixement del barri i la capacitat d'orientació.

Identificar les situacions de perill.

Formular propostes de millora i participar en l'execució.

Incrementar la capacitat d'adaptació a situacions noves.

Aprendre comportaments nous adequats a les circumstàncies reals.

Assolir hàbits més saludables i més sostenibles.

Coresponsabilitzar la comunitat com a agent educatiu.

Articular mecanismes de coordinació amb el professorat perquè els objectius del camí escolar es puguin incorporar a les àrees curriculars.

10 Compartir les actuacions amb les famílies perquè puguin mantenir els mateixos objectius també fora de l'escola.

11 Sensibilitzar totes les famílies de l'escola sobre la importància de la mobilitat segura.

12 Afavorir la participació d'altres agents socials interessats en aquesta finalitat.