Funcions del cap d'estudis

Planificació, seguiment i avaluació de les activitats del centre.


Coordinar les activitats escolars i extraescolars.


Coordinació amb els serveis educatius.


Substituir el director en cas d'absència.


Coordinar l'elaboració del projecte curricular.


Vetllar perquè l'avaluació dels alumnes es faci en relació als objectius i criteris fixats en el projecte curricular.


Vetllar per la coherència en la selecció dels llibres de text.


Coordinar l'acció tutorial.