Algunes xifres

La població infantil, entre 0 i 14 anys, és d'1.167.830 persones, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) de l'1 de gener del 2011. De cada 100 infants entre 0 i 14 anys, 4 viuen en un entorn rural (municipis de menys de 2.000 habitants), 15 en pobles entre 2.001 i 10.000 habitants, i 81 en pobles mitjans i grans i ciutats (a partir de 10.000 habitants).

La proporció més elevada de població de 0 a 14 anys es registra als municipis intermedis, d'entre 2.001 i 10.000 habitants, on representen el 17% del total de població del conjunt d'aquests municipis. En canvi, als municipis de més de 10.000 habitants hi representen el 15,3%, i als més petits de 2.000, el 13,9%.