La normativa

Segons explica l'Institut Català de la Salut

La baixa de maternitat (per a mares treballadores) és de 16 setmanes ininterrompudes. En cas de part múltiple, s'amplia en 2 setmanes més per cada fill a partir del segon.

Quan comença el temps de descans per maternitat, si el pare i la mare treballen, la mare podrà optar perquè el pare faci 10 setmanes seguides de baixa, de manera simultània o successiva amb les seves, excepte que en el moment de la tornada a la feina de la mare hi hagi un risc per a la seva salut. En aquest cas la baixa es podria allargar.

En els casos d'adopció o d'acolliment, el període de descans és de 16 setmanes si l'adoptat o acollit és menor de 6 anys. En cas d'adopció o acolliment múltiple, s'ampliarà a 2 setmanes més per cada fill a partir del segon, a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, o bé a partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció.