ABP: Els avantatges

Més motivació de l'alumnat, perquè el mètode estimula que l'alumne s'involucri totalment en l'aprenentatge en interactuar amb la realitat i observar-ne els resultats.

Aprenentatge més realista, perquè els alumnes relacionen el que aprenen a l'escola amb la realitat del món que els envolta.

Ajuda per al desenvolupament d'un pensament crític i creatiu.

Desenvolupament d'habilitats per a l'aprenentatge quan l'alumne ha de generar les seves pròpies estratègies per resoldre el problema que es planteja.

Més retenció de la informació, perquè es fomenta que el que els alumnes han après s'hagi comprès, defugint la memorització.

Permet la integració del coneixement en basar-se en un aprenentatge no fraccionat que relaciona les diferents àrees.

Millora la capacitat per estudiar perquè estimula l'autoaprenentatge.