El primer pas

Motius per a la tria

A l’inici de la recerca, la majoria dels pares comencen per establir si volen un centre públic, concertat o privat. “Potser la crisi és una bona oportunitat perquè els pares que mai pensaven en l’oferta pública comprovin la bona qualitat de l’ensenyament”, diu la professora Anna Maria Roca. Són centres gestionats per l’administració i amb la gratuïtat dels serveis garantida. Quan les places que s’ofereixen són menors que les demanades s’activa un procés de selecció de sol·licituds d’ingrés. Cada comunitat autònoma podrà fixar els seus propis criteris i els punts que assignaran a l’alumne. Els centres concertats són un model intermedi. Gaudeixen de subvencions públiques (normalment, els nivells obligatoris) i, per tant, el cost de les matrícules és inferior que als privats. I en els centres privats el model educatiu és finançat pels pares dels alumnes i estan autoritzats a implantar un ideari d’ensenyament propi, sempre que s’ajustin a les exigències que marca la llei. També poden fixar les normes d’admissió.