Criatures 20/12/2017

L'acollida en família extensa

Els avis, els que més es fan càrrec dels nens i adolescents en situació de desemparament familiar

A.f.
4 min
L'acollida en família extensa

A Catalunya, 6.955 infants i adolescents viuen en alguna mesura de protecció i un 54% estan acollits per una família. En total, 2.427 d'aquests infants i adolescents es troben en acolliment amb família extensa. Es tracta de la mesura de protecció de la infància més important i utilitzada. L'acolliment en família extensa és aquell on hi ha una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat indirecta entre l'infant o l'adolescent i la persona acollidora.

L’acolliment en família extensa és un fet que s’ha produït de manera natural i solidària i ha sigut la manera més antiga d’organitzar-nos davant l’absència de progenitors. Quan un pare o una mare no ha pogut cuidar dels seus fills, els nens han conviscut amb avis, tiets o germans; en conclusió, amb algun familiar.

Des dels anys 80, en la majoria dels països occidentals els acolliments en família extensa formen part dels sistemes de protecció infantil, i se segueix així una evolució creixent en nombre i importància com a recurs d'acolliment.

L'acolliment familiar sol ser la mesura més adequada per cobrir les necessitats dels menors en situació de desemparament, perquè és en el si d'una família on els menors es poden desenvolupar millor, creant vincles afectius estables i adquirint pautes de socialització; per tant, el que es pretén mitjançant l'acolliment familiar és dotar d'un ambient familiar idoni i estable un nen o nena, temporalment o permanentment.

Els acolliments en família extensa a Catalunya estan majoritàriament formats per avis (73,5%), seguits a distància pels d'oncles (18%), sempre amb una majoria de família materna (63%). En el perfil dels acollidors predominen les dones, i la mitjana d'edat és de 56,72 anys.

Així es recull a l'informe 'Acolliments en família extensa a Catalunya i a Mallorca', elaborat per l'Institut de Treball Social i de Serveis Socials (Intress), associació sense ànim de lucre especialitzada en la gestió de serveis socials. Es tracta d'un recull de les últimes dades i reflexions sobre el treball de l'entitat en l'àmbit de l'acolliment familiar, però sobretot en la mesura de protecció d'acolliment en família extensa.

Tipus d'acolliments

L’acolliment en família aliena és aquell que s’acorda amb persones o famílies que no tenen cap vincle de parentiu per consanguinitat o afinitat . Trobaríem diferents opcions:

  • L’acolliment simple (hi ha una temporalitat marcada, en tant que es preveu que sigui una mesura de caràcter transitori) o permanent ( si es preveu que el desemparament serà definitiu i no és considerà més favorable l’acolliment preadoptiu).
  • Acolliment d'urgència i diagnòstic (UiD): Aquest acolliment permet que l'infant visqui amb una família mentre es realitza l'estudi sobre les circumstàncies que han aconsellat separar-lo de la família d'origen. És un tipus d'acolliment adreçat a infants de fins a sis anys. La durada de l'acolliment serà el temps necessari per dur a terme l'estudi de la situació de l'infant i de la família d'origen.
  • Acolliment en unitats convivència d'acció educativa (UCAE): Està adreçat a infants i adolescents tutelats, amb necessitats educatives especials, malalties cròniques o trastorns de conducta, i grups de germans que necessiten una atenció més especialitzada. Aquests acolliments han de poder oferir un entorn familiar en el qual un dels membres de la família tingui una titulació específica, formació i experiència per atendre les necessitats especials d'aquests infants i adolescents.

D’acord amb la normativa internacional, estatal i catalana sobre protecció dels infants i adolescents es considera l'acolliment familiar i la seva aplicació amb caràcter prioritari com la mesura protectora més adequada per als que no poden viure amb la seva família i la tutela ha estat assumida per l'administració. D'aquesta normativa es desprèn que, d'acord amb l'interès superior de l'infant, el desenvolupament del nen o nena en família és un dret fonamental i, si n'ha de ser separat, s'ha de donar prioritat a la pròpia família extensa; en el cas que no sigui possible, a una família aliena.

L'aposta d'Intress

Des de l'any 2010, Intress aposta de manera directa per l'acolliment en família extensa a Balears i a Catalunya i treballa per donar suport als infants, adolescents i les seves famílies acollidores. Per què és millor l'acolliment en família extensa? Des del Child Welfare League of America (coalició d’agències privades i públiques que des del 1920 treballa per atendre nens i famílies que són vulnerables) s’han establert els següents avantatges existents en l'acolliment en família extensa:

  • Permet que els infants visquin amb persones que coneixen i en qui confien.
  • Redueix el trauma de viure amb persones que inicialment eren desconegudes.
  • Ajuda a la transmissió de la identitat, la cultura i l'ètnia de la família.
  • Fomenta les relacions i els vincles amb els seus pares (quan és possible), germans i altres membres de la família d’origen.
  • Encoratja les famílies a confiar en els seus propis membres i recursos.
  • Incrementa les oportunitats de l’infant d’estar connectat amb la seva comunitat i, alhora, encoratja la comunitat a fer-se responsable dels nens i les famílies.
  • Elimina l’estigma que poden sentir els infants tutelats i acollits fora de la família originària.

El programa ACOFAM d'Intress serveix de suport per als menors amb mesura d'acolliment familiar permanent en família extensa dependents de l'IMAS, del Consell de Mallorca. S'adreça a nens i nenes de 0 a 18 anys en situació de desemparament. S'ha de tenir en compte que es pot considerar que qualsevol nen o nena susceptible d'un acolliment té dificultats especials. El fet d'haver viscut situacions de dolor i patiment porta implícita una manera determinada d'entendre el món que els envolta des de la desconfiança i la inseguretat. Intress posa a disposició de les famílies i dels menors acollits el suport i acompanyament psicoeducatiu necessari perquè l'acolliment sigui una experiència vital beneficiosa per a tothom.

stats