Nous temps

Noves necessitats

L'any 2010 el Parlament de Catalunya aprovava el llibre segon del Codi Civil de Catalunya, que adaptava les lleis de la família a la realitat social catalana. Així, equipara les diverses modalitats de família, com ara la família monoparental, les unions estables de parella i les famílies recompostes o reconstituïdes. L'objectiu, el reconeixement de l'heterogeneïtat del fet familiar.