PALOMA ARENÓS

“L’aula convencional reprodueix un ordre social rígid”

Entrevista a Isabel Rodríguez, mestra fundadora de l’escola Congrés-Indians de Barcelona

Quina importància doneu des de Congrés-Indians al disseny i la distribució de l’espai educatiu per millorar l’aprenentatge dels infants?

Els dos pilars fonamentals que sustenten el nostre projecte educatiu són l’acompanyament emocional i les metodologies actives i vives. Pots voler fomentar que l’aprenentatge sigui actiu, que l’alumne sigui el protagonista, que les seves necessitats es vegin ateses i cuidades... però si l’espai, el temps, els materials i l’organització general no van a favor d’aquests principis educatius es queda tot en no res. Són un tàndem indissoluble. Es té molt en compte la importància que li donem a l’espai no només per millorar l’aprenentatge, sinó perquè l’infant, el mestre o la família notin que tenen un lloc clar dins de la institució.

¿Teniu en compte quins professionals hi intervenen educativament?

Els ambients de referència dels infants han sigut concebuts d’una manera global i interdisciplinària. Hi ha trets identitaris en cadascun d’ells, però hi ha elements que es repeteixen, ja que seguim criteris psicopedagògics derivats de teories com les intel·ligències múltiples, entre d’altres. Com a escola de nova creació, aquest any encetem el tercer de primària i les especialitats (de música, d’especial, d’anglès...) s’han anat incorporant de mica en mica. Sempre hem entès que la manera de treballar havia de ser tan globalitzada com fos possible i, per exemple, l’anglès es feia prioritzant la part oral a un taller de cuina o de moviment. A partir d’aquest curs, ens plantegem destinar alguns espais físics i temporals més específics que facilitin la tasca de l’especialista.

Defenseu espais lliures, fugint de l’aula tradicional de taules i cadires i el docent al davant. Per què?

L’aula convencional reprodueix un ordre social rígid i unidireccional i no facilita ni optimitza que es donin un altre tipus de dinàmiques. Aquest model està fora de lloc i s’ha quedat enrere i no dóna resposta al nostre present com a societat i cultura. No defensem espais lliures, sinó espais oberts, ben organitzats, pensats i reflexionats amb clares intencions educatives i amb la prioritat d’optimitzar la creació de vincles multidireccionals, que permetin l’autonomia de l’infant, amb materials rics, interessants i significatius.