Aprenentatge

L'Associació Lectura Fàcil -una entitat sense ànim de lucre creada l'any 2002 a Barcelona arran d'un moviment iniciat al nord d'Europa- s'adreça a totes les persones, siguin nens o adults, que tenen dificultats de comprensió lectora (dislèxia, trastorns per dèficit d'atenció, immigrants que desconeixen la llengua…). L'entitat té per objectiu democratitzar l'accés a la lectura, i treballa assessorant altres entitats, editorials i institucions perquè puguin elaborar el seu material segons els principis de la lectura fàcil. A grans trets, aquests principis tenen com a marc narrar una història concreta i lògica amb una única línia argumental. I això es fa efectiu amb eines com descriure els fets en ordre cronològic, donar una continuïtat lògica a l'acció, relatar accions directes -sense excessius personatges-, evitar el llenguatge abstracte i simbòlic i utilitzar un llenguatge senzill però digne. "Les nostres grans aliades són les biblioteques", explica Laia Vidal, representant de l'entitat. Actualment, els materials creats sota els principis de la lectura fàcil són utilitzats en més de 1.000 clubs de lectura d'arreu de Catalunya, a més de servir de suport a la feina de professors i famílies en qüestions relacionades amb l'aprenentatge de la lectura.