Criatures  /  Infància 29/04/2021

El que més m'agrada és...

Quin grau de satisfacció tenen els infants amb la seva vida?

5 min
A mesura que els infants creixen, la seva satisfacció amb la vida va disminuint

Set de cada deu infants catalans se senten molt feliços amb la seva vida. És una dada optimista que es desprèn de l’informe Children’s Worlds, elaborat per l’Equip de Recerca en Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida (ERIDIQV), de l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV) de la Universitat de Girona (UdG). Aquesta anàlisi de la realitat infantil catalana s’emmarca en la tercera onada de l’estudi internacional que s’ha dut a terme de manera coordinada en 35 països i que ha recopilat dades de més de 128.000 infants. En dades, això es tradueix en en fet que el 76% dels nens i nenes de 8 anys i el 68,5% dels nois i noies de 10 i 12 anys se senten molt satisfets amb les seves vides. En comparació amb els altres països que han participat a l’estudi, els infants catalans de 8 anys se situen en la tercera posició, per darrere d’Hongria i Romania (sobre una base de 20 països). Els infants de 10 anys són els cinquens més feliços i només tenen per davant Albània, Romania, Grècia i Malta (sobre una base de 35 països). I els nois i noies de 12 anys es troben en el setè lloc després d’Albània, Romania, Sri Lanka, l'Índia, Israel i Noruega (sobre una base de 30 països).

La xifra, però, recollida abans de l’inici de la pandèmia i que es va fer pública juntament amb l’estudi a finals de març, té una doble lectura: tres de cada deu infants no estan satisfets amb la seva vida. “Cal tenir en compte que es tracta d’una mostra representativa, i això vol dir que els resultats són extrapolables al conjunt d’infants catalans de les mateixes edats. En ser extrapolable, si trasllades en nombre de població els tres de cada deu que no estan satisfets amb la seva vida, vol dir que estem parlant d’uns quants milers d’infants. I és a aquests justament als que hauríem de dedicar més atenció”, assenyala la doctora Mònica González, investigadora de l’ERIDIQV. De fet, una de les conclusions de l’estudi observa que, ja que tant infants com adults tendeixen a valorar la seva vida de manera positiva fins i tot en circumstàncies adverses, cal una acció social i política centrada en els grups o subgrups d’infants catalans que presenten un benestar subjectiu significativament inferior a la mitjana.

Els efectes de la pandèmia

La recollida de dades de l’informe Children’s Worlds es va fer durant el curs 2018-2019. Per tant, abans de la pandèmia. Per això, des de l’ERIDIQV consideren que la fotografia actual és probable que sigui més negativa, i estan començant a recollir dades específiques relacionades amb el covid-19. Per exemple, en l’actual informe, a la franja dels enquestats més grans, el 64,9% estan molt d’acord que no tenen prou amics i amigues. “Pot ser que després del confinament aquest percentatge pugi més. Una de les coses que ha costat més a tothom, als infants especialment, és aquesta relació amb els amics, que ha estat molt complicada fins i tot ara, amb les escoles obertes. Hi ha limitacions importants que s’haurà de veure quin impacte tenen a llarg termini”, diu González.

L’estudi ha tingut en compte indicadors de benestar subjectiu basats en dades proporcionades pels mateixos nens i nenes. Per exemple, el 77,8% dels infants que tenen entre 10 i 12 anys diuen que els agrada ser com són, i el 55,8% consideren que saben organitzar-se per complir amb les seves responsabilitats quotidianes. Pel que fa a les emocions, el 73,6% dels infants se senten molt feliços i el 67,9%, molt plens d’energia, però el 39% afirmen que se senten considerablement estressats, el 29,9% avorrits i el 17,8% tristos.

L’informe detecta que, a mesura que els infants creixen, la seva satisfacció amb la vida en general i amb diversos àmbits en particular va disminuint. “Aquest estudi no s’ha acompanyat d’entrevistes o de grups de discussió per aprofundir en els motius d’aquesta situació, però fa anys que ens hem adonat d’aquesta tendència i, per altres treballs que hem fet, creiem que el motiu principal que la pot explicar té a veure amb una qüestió de maduresa lligada al desenvolupament. És a dir, quan hi ha una capacitat de projectar-se en el futur i de pensar en un mateix a uns anys vista, s’obre la porta a ser més conscient del món on som, de les perspectives de futur que tenim. Apareix una capacitat més realista d’avaluar les coses. Però hi ha altres factors, també, com ara l’augment de la pressió pel rendiment acadèmic i unes exigències més grans per part de tothom”, indica González.

Escoltar els infants

Segons exposa l’informe, el 85,3% dels infants de 8 anys i el 83,9% dels que en tenen 10 i 12 mostren un grau de satisfacció molt elevat en relació amb la seva família. En la franja dels més grans, senten que la seva família es preocupa per ells (puntuació de 3,75 sobre 5) i creuen que els ajudarien en cas de tenir un problema (puntuació de 3,74). En canvi, valoren amb un 3,8 la sensació que els pares no els escolten prou i amb un 3,07 el fet de disposar d’escasses oportunitats perquè se’ls tingui en compte en la presa de decisions. “En les qüestions que els afecten, hem de començar a preguntar-los l'opinió. Hem d’intentar no caure en el parany de pensar que els adults, per molta expertesa que tinguem, podem saber ben bé què necessiten els infants, ja que podem estar causant interferències en les seves necessitats”, exposa González. A la vegada, planteja la necessitat d’articular accions i polítiques públiques en relació a la infància amb dades empíriques i per tenir la fotografia de les seves necessitats a nivell del territori català i dels seus diferents contextos.

Set de cada deu infants catalans se senten molt feliços amb la seva vida

La vida a l’escola és un àmbit que presenta unes puntuacions clarament pitjors a mesura que els infants creixen. Mentre que el 66,4% dels de 8 anys mostren la màxima satisfacció, el percentatge és del 54,8% en els infants de 10 i 12 anys. Com assenyala l’estudi, això significa que al voltant de cinc de cada deu infants d’aquest grup d’edat no estan prou contents amb la seva experiència escolar. Pel que fa als conflictes, el 65,5% dels infants enquestats se senten molt segurs a l’escola i el 85,2% expliquen haver viscut discussions entre companys. El 54% han patit insults, el 37% s’han sentit deixats de banda i el 27,6% declaren que, almenys en una ocasió, han estat agredits per algun company a l’escola.

Per aquest motiu, l’informe conclou que cal més prevenció de l’assetjament a l’escola i millorar les relacions interpersonals i la vida escolar. “Són qüestions amb les quals ens costa molt avançar. Són fenòmens complexos, que responen a molts factors i la solució no és fàcil”, reconeix González. A la vegada, admet que també hi ha aspectes sobre els quals no s’aconsegueix prou incidència. “El bullying és molt relacional i té a veure amb com es gestionen les emocions, els conflictes, i també amb quins missatges estem transmetent els adults. Si els adults ens barallem a través dels mitjans, ens desvaloritzem els uns als altres i donem el missatge que qui ho guanya tot trepitjant els altres és el millor, no ho fem bé. De vegades, transmetem als infants missatges molt contradictoris que ho fan tot més complicat”.

Segons l’enquesta, també la satisfacció amb l’ús del temps rep una de les puntuacions més baixes per part dels infants catalans i disminueix a mesura que creixen. El 68,9% dels que tenen 8 anys i el 64,3% dels que en tenen 10 i 12 es mostren molt contents. Per tant, tres de cada deu no estan prou satisfets amb aquest àmbit de la seva vida. A més, sobre la quantitat de temps lliure de què disposen, el 54,3% consideren que és suficient. “Nosaltres sempre diem el mateix: una societat amigable per als infants i que en potencia el benestar potencia el benestar de tothom. Construir entorns positius i constructius, sobretot en termes de relacions, tindrà efectes bons per a tothom”, conclou González.

El dret de conèixer els drets propis

El 46,5% dels nens i nenes catalans coneixen els drets dels infants. L’estudi mostra que, a mesura que es fan grans, el coneixement que en tenen també s’incrementa: el 39,2% dels infants de 8 anys, el 48,2% dels de 10 anys i el 53,2% dels de 12. Tot i això, una quarta part responen que no estan segurs de conèixer-los. “Malgrat que portem anys fent activitats de difusió de la convenció sobretot a nivell de les escoles, veiem que no hem avançat tot el que havíem d’avançar. Encara hi ha molt infants que no coneixen prou bé els seus drets, que hi ha un instrument que els vehicula i, per tant, tenim feina per fer. És una responsabilitat col·lectiva”.

stats