A.F.

Què valoren pares i mares a l'hora de triar escola?

Unes bones instal·lacions, tercer element més valorat per pares i mares

Cal repensar les aules? Zoom

Triar escola per als fills és un dels grans reptes a què s'enfronten pares i mares. Decidir per on volen que passi l'educació dels seus fills és una gran decisió que demana informació i reflexió. Hi ha molts aspectes que hi incideixen, però els últims temps alguna cosa ha canviat.

Fins fa poc la innovació en l'ensenyament havia anat lligada únicament a nous models pedagògics i a la irrupció de les TIC. Però avui els espais, la seva adaptació i l'efecte que tenen en les persones que els usen, "unit a l'arribada de noves metodologies docents", han sacsejat els fonaments de l'ensenyament.

En aquest sentit, l'empresa especialitzada a realitzar estudis HGS n'ha elaborat un –encarregat per l'empresa EFEBÉ, especialitzada a adequar, equipar i mantenir espais professionals–, el 'Primer baròmetre HGS sobre centres educatius', que pregunta a mares, pares i docents quins són els aspectes més valorats a l'hora d'escollir un centre educatiu. L'informe consta de dues parts. A la primera es presentaven als enquestats 6 qüestions relatives a la valoració de factors determinants en un centre educatiu i el compliment de la seva activitat docent. Els enquestats van valorar els diferents factors amb l'escala Likert: de 0 (gens determinant) a 5 (molt determinant). Al segon bloc de l'enquesta se'ls va sol·licitar que realitzessin una elecció dels tres factors més determinants, d'un total de 35 prèviament valorats al bloc anterior, a tenir en compte a l'hora de triar un centre educatiu.

Projecte educatiu, docents compromesos i instal·lacions adequades i
ben equipades, els tres elements més importants a l'hora d'escollir
centreCom a primera conclusió del baròmetre es conclou que mares, pares i docents coincideixen en tres elements a l'hora de triar un centre educatiu:

  • El factor més decisiu per a l'elecció de centre educatiu ha sigut en les dues mostres (mares i pares, i docents) el projecte educatiu del centre, triat pel 57,89% dels docents enquestats amb una valoració de 4,65 sobre 5, i pel 66,67% de les mares i pares amb una valoració mitjana de 4,69.
  • Comptar amb un equip docent compromès ha sigut el segon factor triat com a element més decisiu: pel 46,05% dels docents, amb una valoració mitjana de 4,86 sobre 5, i pel 62,75% de mares i pares enquestats, amb una valoració mitjana de 4,76.
  • El tercer factor crític ha resultat ser el de disposar d'unes instal·lacions adequades i ben equipades, triat pel 37,25% dels docents i pel 34,21% de mares i pares, amb unes valoracions de 3,74 sobre 5 i de 3,82, respectivament.

La importància dels espais i ambients als centres educatius

Una vegada treta la primera conclusió, i els seus tres elements, sobre quins criteris utilitzen mares, pares i docents a l'hora d'escollir un centre educatiu, la pregunta següent seria com contextualitzar aquests resultats de l'informe amb els espais docents on actuen alumnes i professors. A partir d'aquí s'obtenen
tres conclusions més sobre com l'espai i la seva gestió faciliten tant el desplegament del projecte educatiu com el compromís de l'equip docent i de disposar d'unes instal·lacions adequades i ben equipades. 

Tenint en compte que el projecte educatiu del centre és el factor decisiu a l'hora de seleccionar un centre, el baròmetre també assenyala que disposar d'ambients funcionals s'ha valorat, amb un 3,93 pels docents i un 3,75 pels pares, com el segon element que facilita el desplegament del projecte educatiu del centre, just per darrere del compromís i la implicació dels docents.

El desplegament del projecte educatiu d'un centre depèn i és valorat en gran mesura per l'aprenentatge dels alumnes. Un centre educatiu que faciliti situacions diferents, que compti amb espais més íntims, espais intermedis i llocs grans de trobada obrirà possibilitats al fet que els alumnes puguin tant desplegar el seu potencial com sentir-se més còmodes, comptant amb un espai d'ús per a cada situació. 

Respecte al següent element decisiu, un equip docent compromès, podem observar que en la qüestió de com millorar la implicació del professorat, disposar d'espais de construcció transversals, de cooperació i treball en equip s'ha valorat amb un 4,28 pels docents i un 4,10 pels pares. És el segon aspecte més valorat, tan sols per darrere d'oferir formació contínua per actualitzar les habilitats i les competències. Aquí cal destacar que:

  • Els docents i els pares consideren que tant l'adequació d'espais com el seu correcte disseny poden ser grans condicionants. 
  • Els docents mostren un gran convenciment sobre com els espais i el seu disseny afecten la seva motivació i rendiment.

Docents i pares valoren disposar d'aules adaptades per impartir classes segons les noves tendències pedagògiques

En relació amb quins factors influeixen en el foment de la creativitat i l'aposta per una nova manera d'ensenyar a través dels espais adequats, l'estudi constata:

  • Els espais físics on desenvolupen la seva activitat tenen una gran influència en el desenvolupament de la creativitat i la innovació.
  • Per maximitzar la creativitat i la innovació en els mètodes d'ensenyament, els docents han de compartir i promoure idees. Aquest procés creatiu es basa en el treball col·laboratiu de tot l'equip docent, per la qual cosa els espais de treball haurien de facilitar aquesta col·laboració entre les persones.
  • Més enllà de la salubritat, l'accessibilitat i la seguretat que es donen per descomptat en qualsevol bon espai de treball, la disposició d'espais adaptats per a aquesta metodologia de treball facilita el compliment tant de la creativitat com de la innovació.