Excepcionalment normal

Excepcionalment normal
Maria Cotán

Guarda i Custòdia. El peritatge psicològic

Un elevat percentatge dels casos que es duen a terme en l'àmbit de família fan referència a temes de guarda i custòdia , aquest tipus de peticions està en augment actualment.

Quan ens trobem en una separació conjugal i hi ha menors, es converteix en un procés una mica més complex ja que s'ha de decidir amb qui conviuran els menor i en quina mesura. En cas que la mediació familiar no doni resultat - recurs no judicial per arribar a un acord - llavors és quan cal recórrer a l'informe pericial psicològic.

Es tracta d'un instrument que ajuda en processos per a que els òrgans judicials puguin prendre decisions. Aquest informe poden proposar-lo les parts o el mateix jutge, però, acostumen a ser els advocats de les parts que recomanen aquest instrument.

La nostra funció és la d'auxiliar a jutge, facilitant els coneixements especialitzats dels que requereix per poder prendre una decisió, de manera que aquest informe es demanarà amb la major objectivitat i imparcialitat possibles.

La nostra finalitat com a professionals és avaluar el nucli familiar atenent certs aspectes.

En els pares:

 • Circumstàncies i història personal      
 • Conflicte parental     
 • Motivació i pla de parentalitat     
 • Interferències parentals com ara sobrecàrregues, conflictes d'invalidació i de lleialtats, pràctiques alienadores i parentificació    
 • Capacitats parentals i estils educatius     
 • Identificar les necessitats dels nens en període evolutiu     
 • Diferenciar les pròpies dels fills     
 • Cobrir necessitats bàsiques     
 • Capacitat de resolució de problemes     
 • Capacitat d'educar (valors, pautes ...)     
 • Estimular intel·lectualment (escolta activa, acceptació de responsabilitat, capacitat de reflexió...)     
 • Garantir el procés de socialització     
 • Capacitat de nodrir emocionalment (protecció, seguretat, assertivitat, transmissió d’afecte ...)     
 • Capacitat d’empatitzar     
 •  Avaluar si existeix patologia en algun progenitor i si interfereix en les seves capacitats parentals     
 • Coneixement del menor i del seu estat d'ànim     
 • Avaluació de la relació paterno i materno-filial   

 

En els menors:

 • Avaluar àrees d’atenció, concentració, comunicació i llenguatge     
 • Adaptació social i escolar     
 • Conflictivitat associada als intercanvis     
 • Imatge de competència parental preservada: Llistat de competència parental     
 • Implicació percebuda     
 • Llistat de preferència parental     
 • Autoconcepte i autoestima, seguretat/inseguretat i necessitat de suport     
 • Comprensió/incomprensió percebuda     
 • Interferències parentals     
 • Valoració de l'estat psicoevolutiu     
 • Percepció del conflicte parental     
 • Estudi de les relacions filio-parentals, vincle afectiu i tipus d'afecció     

 

La manera en què obtenim tota aquesta informació principalment és mitjançant l'entrevista semi-estructurada amb els progenitors i d' una exploració al menor i també d'una entrevista (depenent l'edat). No obstant això per poder donar suport i reforçar aquesta informació també comptem amb proves tant per als pares com per al menor, d'aquesta manera tindrem una visió molt més complerta que ajudarà a comprendre el context i respondre adequada i objectivament a la petició que finalment ratificarem en vista oral i així el jutge podrà determinar una resolució amb més coneixement.