Funcions del cap d'estudis

Planificació, seguiment i avaluació de les activitats del centre.

Coordinar les activitats escolars i extraescolars.

Coordinació amb els serveis educatius.

Substituir el director en cas d'absència.

Coordinar l'elaboració del projecte curricular.

Vetllar perquè l'avaluació dels alumnes es faci en relació als objectius i criteris fixats en el projecte curricular.

Vetllar per la coherència en la selecció dels llibres de text.

Coordinar l'acció tutorial.